XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 84639.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2005-07-01 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/3577/5/787]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2005.07.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1.

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaZAKŁADY MIĘSNE "MAZURY" W EŁKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2.

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat EŁCKI gmina EŁK miejscowość EŁK
2.Adresulica SUWALSKA nr domu 86 kod pocztowy 19-300 poczta EŁK

Rubryka 4. Umowa lub statut

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.03.2005 R., NOTARIUSZ EDWARD JÓZEF KARNY, KANCELARIA NOTARIALNA S.C. PROWADZONA PRZEZ NOTARIUSZY JÓZEFA KARNEGO I JERZEGO STANISŁAWA KOMAKOWSKIEGO W EŁKU, REP. A NR 2004/2005

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaNIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 6. Informacje o sposobie powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwaleW DNIU 1 LUTEGO 2005 R. UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Podrubryka 1. Dane podmiotów, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaZAKŁADY MIĘSNE "MAZURY" W EŁKU SPÓŁKA AKCYJNA Ikona RSS
3.Numer w rejestrze0000043428 Ikona RSS
5.Numer REGON790143118

Rubryka 7. Wspólnicy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANIMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON010729130
4.Numer KRS0000107949 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnikailość 751.202 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 37.560.100,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał zakładowy

1.Wysokość kapitału zakładowego37594850,00 PLN

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiPREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST DZIAŁANIE JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJORGENSEN
2.ImionaEGON BRIX Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGĄSIEWSKI
2.ImionaJERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOOLFALL
2.ImionaDAVID EDWARD Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUCZYŃSKI
2.ImionaEDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIELIŃSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organy nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJENSEN
2.ImionaMORTEN MARKUS Ikona RSS

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKNUTSON
2.ImionaSCOTT RONALD Ikona RSS

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJEŻEWSKA
2.ImionaJOANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZPAK
2.ImionaZBIGNIEW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1.

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 21 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 22 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC, KÓZ, KONI, OSŁÓW, MUŁÓW I OSŁOMUŁÓW

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 23 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 24 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 25 Z CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT POZOSTAŁYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI WETERYNARYJNEJ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 11 Z PRODUKCJA MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU I KRÓLIKÓW

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, PODROBÓW MIĘSNYCH I KRWI

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 13 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYTWARZANIEM WYROBÓW Z MIĘSA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 41 Z PRODUKCJA NIEOCZYSZCZONYCH OLEJÓW I TŁUSZCZÓW

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 43 Z PRODUKCJA MARGARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 71 Z PRODUKCJA PASZ DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH I RYB

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 72 Z PRODUKCJA KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 62 Z PRODUKCJA KLEJÓW I ŻELATYN

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności40 30 A PRODUKCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności40 30 B DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY)

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 00 A POBÓR I UZDATNIANIE WODY, Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 00 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 23 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 24 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 32 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 33 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 63 A SPRZEDAŻ DETALICZNA BEZPOŚREDNIA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 63 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 23 Z MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 24 A TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 01 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH