Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • lokalizacji siedziby,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

 • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
 • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 59897.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-07-17 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7283/7/491]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
  2008-01-01 - 2008-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2008, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2010, 2009, 2007
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 22
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2007.05.14 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 8 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z 18 KWIETNIA 2007 R. REPERTORIUM A NR 4545/2007, NOTARIUSZ KRZYSZTOF MAJ, KANCELARIA NOTARIALNA ELŻBIETA STELMACH, KRZYSZTOF MAJ, RYSZARD GOMÓŁKA S.C. W KRAKOWIE UL. GRABOWSKIEGO 5/1 ZMIENIONO TREŚĆ: ART. XII ZDANIE PIERWSZE ORAZ ART. XVI

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEMBICZ
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika20 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 10000 PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁ

WYKREŚLIĆ

2

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEMBICZ
2.ImionaBOGUSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20 000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika75 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 37.500 ZŁ

WYKREŚLIĆ

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEMBICZ
2.ImionaIWONA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika60 (SZEŚĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30 000 (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY) PLN

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WYKREŚLIĆ

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI: - POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZANIA O WYSOKOŚCI DO 10.000,00 ZŁ UPOWAŻNIONY JEST JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU -WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA, ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZWOLNIENIE Z ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 10000,00 ZŁ UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE W POZOSTAŁYM ZAKRESIE ZGODNIE Z ART. 205 PAR. 1 K.S.H. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLEMBICZ
2.ImionaIWONA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 2. Wzmianki o złożonych dokumentach

WPISAĆ

1

1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowegodata złożenia 25.04.2007 okres 01.01.2006 - 31.12.2006

1

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego01.01.2006 - 31.12.2006

1

4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności spółki lub wzmianka o złożeniu rocznego merytorycznego sprawozdania z działalności organizacji pożytku publicznego01.01.2006 - 31.12.2006