I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5343.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BM-4892/2007]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich EXDROB S.A., zwołuje na dzień 26 maja 2007 r., na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Komisji Skrutacyjno-Wyborczej.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań Zarządu i finansowego Spółki oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2006 r.

8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za 2006 r.

9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za 2006 r.

10. Zamknięcie obrad.