Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu umożliwiającego pobieranie danych nowych firm zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

www.BazaFirmCEIDG.pl

Baza Firm CEIDG

Oferujemy możliwość filtrowania bazy przedsiębiorców z CEIDG według:

 • rodzaju wykonywanej działalności,
 • lokalizacji siedziby,
 • daty rozpoczęcia działalności,
 • statusu działalności.

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

 • 0,03 zł za rekord zawierający adres e-mail,
 • 0,01 zł za rekord nie zawierający adresu e-mail.

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

o) Fundacje

Pozycja 71689.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-05-16 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/6748/8/649]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2008.05.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotufundacja
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA WSPIERANIA ROZWOJU KULTURY I SZTUKI - ANIMACJA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STABLEWSKIEGO nr domu 15 nr lokalu 3 kod pocztowy 60-213 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu15.02.2008 R. 14.04.2008 R. - PRZYJĘTO STATUT W NOWYM BRZMIENIU.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU FUNDACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoLORYCH SZCZEPANIAK
2.ImionaANNA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPERZESTY
2.ImionaAGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGRUDZIŃSKI
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZCZEPANIAK
2.ImionaKRZYSZTOF WOJCIECH Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 ZAKWATEROWANIE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKÓW

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM FUNDACJI JEST PODEJMOWANIE WSZELKICH DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU KULTURY I SZTUKI ORAZ WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW MAJĄCYCH NA CELU TWORZENIE OSOBOM POTRZEBUJĄCYM, CHORYM LUB Z RÓŻNYCH WZGLĘDÓW ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM, WARUNKÓW RÓWNYCH SZANS W ICH ROZWOJU KULTURALNYM, INTELEKTUALNYM I SPOŁECZNYM. W SZCZEGÓLNOŚCI DO CELÓW FUNDACJI NALEŻY: 1. EDUKACJA W ZAKRESIE TAŃCA, TEATRU, SZTUKI SCENICZNEJ I POKREWNYCH DZIEDZIN ARTYSTYCZNYCH, 2. UPOWSZECHNIANIE KULTURY I SZTUKI, 3. TERAPIA POPRZEZ SZTUKĘ, 4. PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW TEATRALNYCH, 5. WSPIERANIE RÓŻNORODNEJ TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ WE WSZELKICH JEJ PRZEJAWACH TWÓRCZYCH, W TYM TAKŻE WE WSPÓŁDZIAŁANIU Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, 6. WSPIERANIE PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH ROZWÓJ UCZESTNICTWA W KULTURZE I SZTUCE ORAZ W EDUKACJI W ZAKRESIE KULTURY I SZTUKI. 7. WSPIERANIE WSZELKICH INICJATYW SŁUŻĄCYCH OCHRONIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO.