I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 9761.
SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-10-26 r.
[BMSiG-10019/2009]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia się.

Zarząd "ENERGOSERWIS" S.A. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 85, wpisanej do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie pod numerem 56279, zawiadamia o zamiarze podjęcia uchwały o połączeniu z "Westinghouse Modelpol" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublińcu przy ul. Powstańców Śląskich 85, wpisanym do KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, pod numerem 152036, poprzez przejęcie całego majątku tej ostatniej Spółki przez "ENERGOSERWIS" S.A., zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 10 lipca 2009 r., ogłoszonym w niniejszym "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". W tym celu zwołuje się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "ENERGOSERWIS" S.A., które odbędzie się w dniu 11 września 2009 r., o godzinie 1000, w siedzibie Spółki.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przewiduje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Wniosków, Uchwał.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Zatwierdzenie porządku obrad.

6. Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie połączenia Spółek oraz zmian w Statucie Spółki przejmującej.

7. Uchwalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.

Podajemy do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie:
§ 1 o treści:

1. Firma Spółki brzmi Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Remontowe Energetyki "ENERGOSERWIS" Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy "ENERGOSERWIS" S.A.

- otrzymuje nowe brzmienie:

1. Firma Spółki brzmi TurboCare Poland Spółka Akcyjna.

2. Spółka może używać skrótu firmy TurboCare Poland S.A.

w § 5 dodaje się nowe punkty od 14) do 21) o brzmieniu:

14) Naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

15) Demontaż wyrobów zużytych (38.31.Z),
16) Wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

17) Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z),

18) Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),

19) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z),

20) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

21) Pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B).

§ 6 o treści:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.382.100 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto złotych).

- otrzymuje nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 55.618.170 (pięćdziesiąt pięć milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto siedemdziesiąt) złotych.

§ 7 o treści:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.647.000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 001647000 oraz 1.591.210 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziesięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od nr B 000000001 do nr B 001591210.

- otrzymuje nowe brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

a. 1.647.000 (słownie: jeden milion sześćset czterdzieści siedem tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 10 złotych (słownie: dziesięć złotych) każda, o numerach od nr A 000000001 do nr A 001647000;

b. 1.591.210 (słownie: jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziesięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od nr B 000000001 do nr B 001591210;

c. 2.323.607 (słownie: dwa miliony trzysta dwadzieścia trzy tysiące sześćset siedem akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, o numerach od nr C 000000001 do nr C 002323607.

§ 8 ust. 1 o treści:

Akcje serii A i B są akcjami imiennymi i podlegają wydaniu akcjonariuszom w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

- otrzymuje nowe brzmienie:

Akcje Spółki są akcjami imiennymi i podlegają wydaniu akcjonariuszom w odcinkach pojedynczych lub zbiorowych.

Usuwa się § 10 ust. 3 o treści:

Na Prezesa Zarządu może być powołany członek Zarządu posiadający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 16 o treści:

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 składu Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

- otrzymuje nowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza powinna być zwoływana w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub każdego członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno odbyć się w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia wniosku.

W terminie miesięcznym przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, w dni robocze akcjonariusze mogą zapoznać się z następującymi dokumentami znajdującymi się w siedzibie Spółki (w sekretariacie Zarządu w godzinach od 800 do 1400), związanymi z wyżej wskazanym porządkiem obrad:
- plan połączenia;

- sprawozdania finansowe oraz sprawozdania Zarządów z działalności łączących się Spółek za lata 2005/6-2007/8 wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów;

- sprawozdania Zarządów łączących się Spółek na potrzeby połączenia;

- opinia biegłego z badania planu połączenia;
- projekty uchwał o połączeniu;
- projekt zmian Statutu Spółki przejmującej;

- ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1.06.2009 r.;

- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzone na dzień 1.06.2009 r. dla celów połączenia.