XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

h) Spółdzielnie

Pozycja 124509.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-10-24 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/9306/9/375]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2009.07.20 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 14 następującej treści:

Dział 2.

Rubryka 4. Przedstawiciele

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoJANKOWSKA
2.ImionaBOŻENA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaW ODDZIALE GOLCZEWO I FILII PRZYBIERNÓW: 1) ZAWIERANIE UMÓW O OTWARCIE I OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WYŁĄCZENIEM LOKAT NEGOCJOWANYCH. CZYNNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE W PUNKCIE 1 DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM UPOWAŻNIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM.

2

Dla pozycji:

2.ImionaKOŁODZIŃSKI
3.Numer PESELZYGMUNT
4.Zakres pełnomocnictwa48030116032

4.Zakres pełnomocnictwa1) PRZYZNAWANIE WSZELKIEGO RODZAJU KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) GLOBALNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE, 2) ZAWIERANIE WSZELKICH UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH ORAZ UMÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM SPŁATY WIERZYTELNOŚCI, UMÓW WYKUPU WIERZYTELNOŚCI ORAZ INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM, 3) ZAWIERANIE UMÓW O OTWARCIE I OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WYŁĄCZENIEM LOKAT NEGOCJOWANYCH, UMÓW O KARTY PŁATNICZE 4) ZASTĘPOWANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRYFICACH WE WSZELKICH POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH (PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE), NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU DZIAŁANIA ODDZIAŁU W GOLCZEWIE I FILII W PRZYBIERNOWIE, 5) REPREZENTOWANIE BANKU NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁU W GOLCZEWIE I FILII W PRZYBIERNOWIE, 6) WYSTĘPOWANIE W IMIENIU BANKU WOBEC DŁUŻNIKÓW ORAZ PRZED SĄDAMI I ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM KREDYTÓW UDZIELONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE DOTYCZĄ KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH ODDZIAŁ W GOLCZEWIE I FILIA W PRZYBIERNOWIE, ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSORCJALNYCH. CZYNNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE W PUNKTACH 2-4 DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM UPOWAŻNIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM.

WPISAĆ

4.Zakres pełnomocnictwaPEŁNOMOCNICTWO DO WYSTĘPOWANIA W IMIENIU BANKU WOBEC DŁUŻNIKÓW ORAZ PRZED SĄDAMI I ORGANAMI EGZEKUCYJNYMI W SPRAWACH SĄDOWYCH I EGZEKUCYJNYCH ZWIĄZANYCH Z ODZYSKANIEM KREDYTÓW UDZIELONYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE.

WYKREŚLIĆ

3

1.NazwiskoŁACISZ
2.ImionaZOFIA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaW JEDNOSTCE MACIERZYSTEJ 1) ZAWIERANIE DO 50.000 ZŁ WSZELKICH UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH ORAZ UMÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM SPŁATY WIERZYTELNOŚCI, UMÓW WYKUPU WIERZYTELNOŚCI ORAZ INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM, 2) ZAWIERANIE UMÓW O OTWARCIE I OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WYŁĄCZENIEM LOKAT NEGOCJOWANYCH. WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE DOTYCZĄ KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSORCJALNYCH. CZYNNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE W PUNKTACH 1-2 DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM UPOWAŻNIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM.

WPISAĆ

4

1.NazwiskoCHŁOPEK
2.ImionaGRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwaW ODDZIALE GOLCZEWO I PRZYBIERNÓW PEŁNOMOCNICTWO DO ZAWIERANIA UMÓW O OTWARCIE I OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WYŁĄCZENIEM LOKAT NEGOCJOWANYCH. CZYNNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE W PUNKCIE 1 DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM UPOWAŻNIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM.

5

1.NazwiskoKOPERSKA
2.ImionaELEONORA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zakres pełnomocnictwa1) PRZYZNAWANIE WSZELKIEGO RODZAJU KREDYTÓW I POŻYCZEK DO KWOTY 20.000 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH) GLOBALNEGO ZADŁUŻENIA JEDNEGO PODMIOTU I PODMIOTÓW POWIĄZANYCH KAPITAŁOWO LUB ORGANIZACYJNIE, 2) ZAWIERANIE WSZELKICH UMÓW KREDYTOWYCH I POŻYCZKOWYCH ORAZ UMÓW ZWIĄZANYCH Z ZABEZPIECZENIEM SPŁATY WIERZYTELNOŚCI, UMÓW WYKUPU WIERZYTELNOŚCI ORAZ INNYCH UMÓW ZWIĄZANYCH Z RYZYKIEM KREDYTOWYM, 3) ZAWIERANIE UMÓW O OTWARCIE I OBSŁUGĘ RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH I TERMINOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Z WYŁĄCZENIEM LOKAT NEGOCJOWANYCH, UMÓW O KARTY PŁATNICZE 4) ZASTĘPOWANIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRYFICACH WE WSZELKICH POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH (PEŁNOMOCNICTWO PROCESOWE OGÓLNE) W TYM UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW PROCESOWYCH ADWOKATOM I RADCOM PRAWNYM - NALEŻĄCYCH DO ZAKRESU DZIAŁANIA ODDZIAŁU W GOLCZEWIE I FILII W PRZYBIERNOWIE, 5) REPREZENTOWANIE BANKU NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH ODDZIAŁU W GOLCZEWIE I FILII W PRZYBIERNOWIE. WSZELKIE CZYNNOŚCI PRAWNE, O KTÓRYCH MOWA W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE DOTYCZĄ KREDYTÓW UDZIELANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W GRYFICACH ODDZIAŁ W GOLCZEWIE I FILIA W PRZYBIERNOWIE, ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ KREDYTÓW KONSORCJALNYCH. CZYNNOŚCI WSKAZANE W NINIEJSZYM PEŁNOMOCNICTWIE W PUNKTACH 2-4 DLA SWEJ WAŻNOŚCI WYMAGAJĄ ŁĄCZNEGO DZIAŁANIA Z INNYM UPOWAŻNIONYM BEZPOŚREDNIO PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNIKIEM. PEŁNOMOCNICTWO NINIEJSZE NIE OBEJMUJE PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE ZAKUPU ŚRODKÓW TRWAŁYCH ORAZ INNYCH WYDATKÓW.