I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 12335.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-12-20 r.
[BMSiG-12163/2010]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. z siedzibą: Zawada 26, 28-230 Połaniec, działając na podstawie art. 535 § 3 k.s.h., niniejszym ogłasza

PLAN PODZIAŁU
"ELPOLOGISTYKA" SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE-
DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W ZAWADZIE
z dnia 28 września 2010 r.

Działając na podstawie art. 533 § 2 i art. 534 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm. - dalej "k.s.h.") Zarząd "ELPOLOGISTYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie (dalej "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. albo "Spółka Dzielona") w związku z realizacją działań restrukturyzacyjnych "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., związanych z wydzieleniem ze struktury organizacyjnej tej Spółki zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z kompleksową obsługą biomasy, niniejszym uchwala Plan Podziału.

Część I

Postanowienia ogólne

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w podziale

1.1. Spółka dzielona:

"ELPOLOGISTYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzie, wpisana pod numerem KRS 0000144293 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

1.2. Spółka nowo zawiązana:

W związku z dokonywanym podziałem przez wydzielenie, zawiązana zostanie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą: GDF SUEZ Bioenergia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedzibą tej Spółki będzie miejscowość Zawada.

2. Sposób podziału

2.1. Podział "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. zostanie dokonany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na nowo zawiązaną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej określana jako "GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o." albo "Spółka nowo zawiązana"). Przenoszona część majątku obejmuje zorganizowaną część przedsiębiorstwa, wyodrębnioną organizacyjnie, finansowo oraz funkcjonalnie w strukturze przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, jako Wydział Biomasy.

2.2. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. przypadających Spółce nowo zawiązanej, został zawarty w Części II niniejszego Planu Podziału. Podział składników majątku Spółki Dzielonej został dokonany wg stanu na dzień 31 sierpnia 2010 r. Wszystkie składniki majątku nie przypisane Spółce nowo zawiązanej w niniejszym Planie podziału, przypadają Spółce Dzielonej.

2.3. Zasady dotyczące zmian składników majątku przypadających Spółce nowo zawiązanej po dniu 31 sierpnia 2010 r. do dnia wydzielenia, w rozumieniu art. 530 § 2 k.s.h. ("Dzień Wydzielenia"), zostały opisane poniżej:

2.3.1. Składniki majątku (aktywa i pasywa) nabyte lub uzyskane w zamian za składniki majątku przypadające Spółce nowo zawiązanej w niniejszym Planie Podziału, przypadają tej Spółce.

2.3.2. Inne składniki majątku nabyte lub uzyskane przez "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., przypadają Spółce, której zgodnie z niniejszym Planem Podziału przypadają składniki majątku, z którymi związane są nowo nabyte aktywa lub pasywa. W szczególności Spółce nowo zawiązanej przypadają składniki majątku nabyte lub uzyskane przez Spółkę Dzieloną i pozostające w funkcjonalnym związku z działalnością Wydziału Biomasy.

3. Kapitały i udziały Spółek uczestniczących w podziale

Podział "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. zostanie przeprowadzony w ciężar kapitału zakładowego Spółki Dzielonej poprzez obniżenie tego kapitału o kwotę 6.162.500 (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych do kwoty 650.000 (sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych. Obniżenie kapitału skutkować będzie prawnym unicestwieniem (umorzeniem) dotychczasowych 12.325 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy. Odpowiadająca temu obniżeniu kwota 6.162.500 (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych stanowić będzie kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej. Kapitał zakładowy Spółki nowo zawiązanej dzielić się będzie na 12.325 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości 6.162.500 (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki nowo zawiązanej

4.1. Planowany stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki nowo zawiązanej wynosić będzie jeden do jednego. Oznacza to, że w miejsce każdego umarzanego udziału Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych wspólnik tej Spółki: Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie, otrzyma jeden udział Spółki nowo zawiązanej o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych.

4.2. Dopłat nie przewiduje się.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce nowo zawiązanej, podział tych udziałów między wspólników Spółki Dzielonej oraz zasady tego podziału:

5.1. Wspólnikowi Spółki Dzielonej Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie, w miejsce każdego umarzanego udziału Spółki Dzielonej, przyznany zostanie jeden udział Spółki nowo zawiązanej o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych.

5.2. Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie, jako jedyny wspólnik "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., obejmie 100 (sto) procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki nowo zawiązanej. Oznacza to, że Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska z siedzibą w Zawadzie, obejmie 12.325 (dwanaście tysięcy trzysta dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 6.162.500 (sześć milionów sto sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset) złotych.

6. Dzień, od którego udziały Spółki nowo zawiązanej, przyznane Wspólnikowi Spółki Dzielonej, uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki

Udziały Spółki nowo zawiązanej uprawniają do udziału w zysku od dnia jej zawiązania.

7. Prawa przyznane przez Spółkę nowo zawiązaną Wspólnikowi "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. oraz osobom szczególnie uprawnionym w "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

W "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. nie ma wspólników ani innych osób o szczególnych uprawnieniach. Stąd też nie przewiduje się przyznania przez Spółkę nowo zawiązaną żadnych szczególnych uprawnień.

8. Szczególne korzyści dla członków organów, a także innych osób uczestniczących w podziale

W ramach dokonywanego podziału nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów lub innych osób uczestniczących w podziale.

Część II

Opis i podział składników majątku przypadających Spółce
nowo zawiązanej

1. Podstawowe zasady wyodrębnienia składników majątku "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. przypadających Spółce nowo zawiązanej

W ramach podziału Spółce nowo zawiązanej przypadają, określone w niniejszym Planie Podziału, aktywa i pasywa "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. obejmujące zorganizowaną część przedsiębiorstwa wyodrębnioną organizacyjnie, funkcjonalnie i finansowo, jako Wydział Biomasy.

Podstawową zasadą przyjętą dla określenia, które składniki majątku Spółki Dzielonej przypadają w ramach podziału Spółce nowo zawiązanej, jest założenie, że Spółce nowo zawiązanej przypadają te składniki majątku, które związane są z działalnością Wydziału Biomasy, pozwalające na samodzielne funkcjonowanie tego Wydziału poza strukturą dotychczasowego przedsiębiorstwa "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., jako przedsiębiorstwa Spółki nowo zawiązanej.

Opisana wyżej zasada dotyczy również wszelkich praw, obowiązków, należności i zobowiązań, jak również decyzji oraz zezwoleń powiązanych funkcjonalnie z działalnością Wydziału Biomasy.

Zestawienie proforma aktywów i pasywów, obejmujące składniki majątku, które w ramach podziału przypisane zostały Spółce nowo zawiązanej, sporządzone na dzień 31 sierpnia 2010 r., na podstawie bilansu Spółki Dzielonej sporządzonego na ten sam dzień, zawierają poniższe tabele:

Pokaż tabelę (PDF)

Dokładny opis poszczególnych składników majątku (aktywów i pasywów) przenoszonych do Spółki nowo zawiązanej dokonany został poniżej, w pkt 2.

Biorąc pod uwagę, że składniki majątku zostały opisane według stanu na dzień 31 sierpnia 2010 r., należy uwzględnić, że stan ten może ulec zmianie do Dnia Wydzielenia, w związku z prowadzeniem przez "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. bieżącej działalności oraz zastosowaniem zasad, o których mowa w pkt 2.3 Części I niniejszego Planu Podziału.

2. Opis poszczególnych składników majątku przenoszonych na Spółkę nowo zawiązaną
2.1. Przenoszone aktywa:
2.1.1. Wartości niematerialne i prawne:

Pokaż tabelę (PDF)

2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe:

2.1.2.1. Wysokocenne środki trwałe:

Pokaż tabelę (PDF)

2.1.2.2. Niskocenne środki trwałe:

Niskocenne środki trwałe ujęte w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

Lista niskocennych środków trwałych, ujętych w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Planu Podziału.

2.1.2.3. Środki trwałe w budowie:

Środki trwałe w budowie, stanowiące wyodrębnione ewidencyjnie nakłady:

Pokaż tabelę (PDF)

2.1.3. Wyposażenie:

Składniki wyposażenia ujęte w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

Lista składników wyposażenia, ujętych w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o., stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Planu Podziału.

2.1.4. Należności:

Pokaż tabelę (PDF)

2.1.5. Zapasy:

Pokaż tabelę (PDF)

2.1.6. Środki pieniężne

Środki pieniężne w kwocie 12.719.729,85 (dwanaście milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć 85/100) złotych, zgromadzone na rachunkach lokat krótkoterminowych, powiązanych z rachunkiem bieżącym.

2.2. Przenoszone pasywa

2.2.1. Zobowiązania handlowe (z tytułu dostaw towarów i usług):
Zobowiązania handlowe (z tytułu dostaw towarów i usług) w łącznej kwocie 30.796.790,79 (trzydzieści milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt 79/100) złotych.

Lista przejmowanych przez Spółkę nowo zawiązaną zobowiązań do poszczególnych wierzycieli, stanowi załącznik nr 7 do niniejszego Planu Podziału.

2.2.2. Zobowiązania publicznoprawne (z tyt. ceł, podatków i ubezpieczeń) oraz inne wynikające z przepisów prawa:
Zobowiązania publicznoprawne (z tyt. ceł, podatków i ubezpieczeń) oraz inne wynikające z przepisów prawa w łącznej kwocie 2.593.006,19 (dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześć 19/100) złotych.

Lista przejmowanych przez Spółkę nowo zawiązaną zobowiązań publicznoprawnych (z tyt. ceł, podatków i ubezpieczeń) oraz innych wynikających z przepisów prawa stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Planu Podziału.

2.2.3. Zobowiązania wobec pracowników:

Zobowiązania wobec pracowników Wydziału Biomasy w łącznej kwocie 234.109,41 (dwieście trzydzieści cztery tysiące sto dziewięć 41/100) złotych.

2.2.4. Zobowiązania pozostałe:

Zobowiązania wobec jednostek, na rzecz których mają być dokonane płatności ze środków potrąconych z wypłaconych wynagrodzeń, w łącznej kwocie 31.223,20 (trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy 20/100) złote.

Szczegółowe zestawienie wierzycieli, do rozliczenia ze środków potrąconych z wynagrodzeń pracowników, stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Planu podziału.

3. Umowy związane z działalnością Wydziału Biomasy

Umowy związane z działalnością Wydziału Biomasy, w których w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wstępować będzie Spółka nowo zawiązana, przedstawia poniższe zestawienie:

Pokaż tabelę (PDF)

4. Należności i zobowiązania z tytułu podatków oraz inne należności i zobowiązania publicznoprawne

Spółce nowo zawiązanej przypadają prawa, obowiązki, należności i zobowiązania z tytułu podatków oraz innych należności publicznoprawnych pozostające w związku z przypadającymi tej Spółce, na mocy niniejszego Planu Podziału, składnikami majątku.

5. Pracownicy, Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych i umowy z pracownikami

5.1. W związku z wydzieleniem części majątku "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. do Spółki nowo zawiązanej, część pracowników Spółki Dzielonej przejdzie do Spółki nowo zawiązanej. Uwzględniając, iż przedmiotem wydzielenia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa obejmująca Wydział Biomasy, do Spółki nowo zawiązanej przechodzą pracownicy zatrudnieni w Dniu Wydzielenia w tym Wydziale. Do pracowników tych zastosowanie ma art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm. - dalej "k.p.").

5.2. Ponadto Spółka nowo zawiązana wstępuje z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej wynikające z zawartej z pracownikiem umowy o pracę (wraz z Aneksami: nr 1 z dnia 30.04.2003 r., nr 2 z dnia 30.05.2003 r., nr 3 z dnia 31.01.2005 r., nr 4 z dnia 9.03.2006 r., nr 5 z dnia 19.03.2006 r., nr 6 z dnia 31.03.2008 r.) na stanowisku Głównego Księgowego.

5.3. Dodatkowo Spółka nowo zawiązana wstępuje z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki wynikające z umów o kształcenie pracowników przechodzących do tej Spółki na podstawie art. 231 k.p.

5.4. Ponadto GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o., w zakresie w jakim przejmuje pracowników Spółki Dzielonej, wstępuje z Dniem Wydzielenia w prawa i obowiązki Spółki Dzielonej, wynikające z zawartej przez tę Spółkę umowy z dnia 19 marca 2003 r. o wspólnej działalności socjalnej zmienionej aneksem nr 1 z dnia 28 sierpnia 2008 r.

5.5. Prawa, obowiązki, należności i zobowiązania wynikające z umów pożyczek zawartych z pracownikami Spółki Dzielonej, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2, udzielonych ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przechodzą na GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o. wraz z tymi pracownikami. Obowiązki rozliczeniowe dotyczące potrącania z wynagrodzeń należności Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Elektrownia Połaniec Spółka Akcyjna - Grupa GDF SUEZ Energia Polska na spłatę pożyczek zaciągniętych z tej kasy przez pracowników Spółki Dzielonej, o których mowa w pkt 5.1 i 5.2, przechodzą na GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o.

Spis załączników:

1. Załączniki wymagane przez art. 533 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

1.1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o. w sprawie podziału "ELPOLOGISTYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Wspólników GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o. w organizacji w sprawie podziału "ELPOLOGISTYKA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.3. Załącznik nr 3 - Projekt Aktu założycielskiego GDF SUEZ Bioenergia Sp. z o.o.

1.4. Załącznik nr 4 - Wycena majątku "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

2. Załączniki wymienione w treści Planu podziału:

2.1. Załącznik nr 5 - Lista niskocennych środków trwałych ujętych w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

2.2. Załącznik nr 6 - Lista składników wyposażenia ujętych w stanie inwentarzowym Wydziału Biomasy "ELPOLOGISTYKA" Sp. z o.o.

2.3. Załącznik nr 7 - Lista przejmowanych przez Spółkę nowo zawiązaną zobowiązań do poszczególnych wierzycieli.

2.4. Załącznik nr 8 - Lista przejmowanych przez Spółkę nowo zawiązaną zobowiązań publicznoprawnych (z tyt. ceł, podatków i ubezpieczeń) oraz innych wynikających z przepisów prawa.

2.5. Załącznik nr 9 - Szczegółowe zestawienie wierzycieli, do rozliczenia ze środków potrąconych z wynagrodzeń pracowników.