XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 214854.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-11-12 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/23083/10/999]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-07-09 - 2010-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2011, 2010
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 11
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.11.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3.Firma, pod którą spółka działaMEGACORP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica AL. 3 MAJA nr domu 9 kod pocztowy 30-062 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki09.07.2010 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5672/2010 09.09.2010 R., NOTARIUSZ ŁUKASZ ROZTOCZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 2002/2010

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLIWIŃSKI
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PROKURENT JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaLENARTOWICZ
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoŚLIWIŃSKI
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokurySAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 1 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG KOŁOWYCH I SZYNOWYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 2 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 3 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 4 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 1 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 6 OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE; OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 2 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA