I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 344.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-04-07 r.
[BMSiG-17130/2009]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2009, 2008
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2010
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 245
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd APRIVIA S.A. w Wysogotowie, KRS 0000302891, oświadcza, iż w związku z dokonanym podwyższeniem kapitału zakładowego APRIVIA S.A. w drodze emisji akcji imiennych serii B i ich objęciem przez dotychczasowego akcjonariusza PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie za wkład niepieniężny w postaci między innymi akcji w Spółce Betpol S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w dokumencie Wycena Spółki Betpol z dnia 15.05.2008 r., a w ślad za tym w dokumentach rejestracyjnych omyłkowo podano, że Spółka PBG na dzień sporządzenia wyceny była w posiadaniu 14.245.000 sztuk akcji Betpol, zamiast 14.244.999 sztuk akcji. Zarząd APRIVIA oświadcza, że sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez skorygowanie struktury właścicielskiej nie ma wpływu na wycenę wartości Spółki Betpol ani na wartość nabytego przez APRIVIA udziału, który stanowi 70% kapitału zakładowego Betpol. W związku z wnioskiem Zarządu APRIVIA S.A. z dnia 1.12.2009 r., biegły badający sprawozdanie Zarządu zawierające wycenę wartości wkładów niepieniężnych w postaci między innymi akcji w Spółce Betpol oświadczył, że podtrzymuje swoją opinię z dnia 5.09.2008 r. (wzmianka o złożeniu opinii przez biegłego została opublikowana w MSiG Nr 189 z 26.09.2008 r. poz. 12419 str. 11).