I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5535.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-01 r.
[BMSiG-5292/2010]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Plan połączenia Spółek FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o. oraz FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o. uzgodniony w Mielcu dnia 31.03.2010 r.

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu

a) Spółka przejmująca

Firma - FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o.,

Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec;

b) Spółka przejmowana

Firma: FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o.,
Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Luboszewska 43, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz do art. 516 § 6 k.s.h.

3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

Nie przewiduje się.

4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się.

5. Uzgodnienie Planu połączenia

Plan połączenia wraz z załącznikami:

1. projekty uchwał o połączeniu Spółek,

2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej,
3. oświadczenia o stanie księgowym Spółek,
4. projekt zmian umowy Spółki przejmującej,

został uzgodniony dnia 31.03.2010 r., co zostało potwierdzone podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Spółek.

Zarząd Spółki Formaplan Mielec Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Kazimierz Padykuła
Członek Zarządu
Rolf Franz-Josef Henrichsmeyer

Zarząd Spółki Formaplan Komponenty Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Sławomir Paweł Gosik
Członek Zarządu
Rolf Franz-Josef Henrichsmeyer