I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 5535.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2004-04-01 r.
[BMSiG-5292/2010]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
  2008-01-01 - 2008-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 34
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Plan połączenia Spółek FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o. oraz FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o. uzgodniony w Mielcu dnia 31.03.2010 r.

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu

a) Spółka przejmująca

Firma - FORMAPLAN MIELEC Sp. z o.o.,

Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Wojska Polskiego 3, 39-300 Mielec;

b) Spółka przejmowana

Firma: FORMAPLAN KOMPONENTY Sp. z o.o.,
Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
Adres i siedziba: ul. Luboszewska 43, 97-200 Tomaszów Mazowiecki.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. oraz do art. 516 § 6 k.s.h.

3. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

Nie przewiduje się.

4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się.

5. Uzgodnienie Planu połączenia

Plan połączenia wraz z załącznikami:

1. projekty uchwał o połączeniu Spółek,

2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej,
3. oświadczenia o stanie księgowym Spółek,
4. projekt zmian umowy Spółki przejmującej,

został uzgodniony dnia 31.03.2010 r., co zostało potwierdzone podpisami osób upoważnionych do reprezentacji Spółek.

Zarząd Spółki Formaplan Mielec Sp. z o.o.
Członek Zarządu
Kazimierz Padykuła
Członek Zarządu
Rolf Franz-Josef Henrichsmeyer

Zarząd Spółki Formaplan Komponenty Sp. z o.o.

Członek Zarządu
Sławomir Paweł Gosik
Członek Zarządu
Rolf Franz-Josef Henrichsmeyer