XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

x) instytucje gospodarki budżetowej

Pozycja 4427.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-30 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/21138/10/358]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.12.30 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuinstytucja gospodarki budżetowej
3.Nazwa podmiotuPOMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOWSKI gmina CZARNE miejscowość CZARNE
2.Adresmiejscowość CZARNE ulica POMORSKA nr domu 1 kod pocztowy 77-330 poczta CZARNE kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

1

1.Nazwa oddziałuPOMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA" ODDZIAŁ W KOSZALINIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN
3.Adres oddziałumiejscowość KOSZALIN ulica STREFOWA nr domu 17 kod pocztowy 75-124 poczta KOSZALIN kraj POLSKA

2

1.Nazwa oddziałuPOMORSKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA" ODDZIAŁ W GOLENIOWIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GOLENIOWSKI gmina GOLENIÓW miejscowość GOLENIÓW
3.Adres oddziałumiejscowość GOLENIÓW ulica GRENADIERÓW nr domu 66 kod pocztowy 72-100 poczta GOLENIÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o nadaniu lub zatwierdzeniu statutuZARZĄDZENIE NR 216/10/CZSW MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 29.11.2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania podmiotu

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania podmiotu w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziałuZARZĄDZENIE NR 216/10/CZSW MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 29 LISTOPADA 2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA" Z SIEDZIBĄ W CZARNEM. ZARZĄDZENIE WYDANE NA PODSTAWIE ART. 23 PKT 1 W ZW. Z ART. 9 PKT 6 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1240 Z PÓŹN. ZMIANAMI), ART. 116 UST. 1 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. - PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ. U. NR 157, POZ. 1241 Z PÓŹN. ZMIANAMI) ORAZ PAR. 2 UST. 1 ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 21 WRZEŚNIA 2010 R. W SPRAWIE SPOSOBU I TRYBU PRZEKSZTAŁCENIA GOSPODARSTW POMOCNICZYCH PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W INSTYTUCJE GOSPODARKI BUDŻETOWEJ (DZ. U. NR 181, POZ. 1217)

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstał przedsiębiorca

1

1.Nazwa lub firmaGOSPODARSTWO POMOCNICZE ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W CZARNEM
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyREJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
5.Numer REGON000319925

2

1.Nazwa lub firmaGOSPODARSTWO POMOCNICZE ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W KOSZALINIE
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyREJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
5.Numer REGON000590438

3

1.Nazwa lub firmaGOSPODARSTWO POMOCNICZE ZAKŁAD PRODUKCYJNY PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W GOLENIOWIE
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyREJESTR INNY NIŻ REJESTR SĄDOWY I EWIDENCJA DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ
5.Numer REGON000320408

Rubryka 7. Organ założycielski

1

1.Nazwa organu założycielskiego lub podmiotu tworzącego jednostkę badawczo-rozwojowąMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR POMORSKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ "POMERANIA"
2.Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuMACIĄG
3.Imiona osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuJERZY JACEK Ikona RSS
4.Numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 22 Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁOGOWYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 23 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 21 Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 23 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 66 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH