I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 8144.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-14 r.
[BMSiG-7967/2011]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu ogłasza plan połączenia ze Spółką WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku:

Na podstawie art. 498 i art. 499 k.s.h. MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000301616, i WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000102904, uzgadniają plan połączenia obu Spółek, stanowiąc, co następuje:

1. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej, tj. WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, na Spółkę przejmującą, którą jest MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu. Z uwagi na to, że MNI TELECOM S.A. jest jedynym udziałowcem WMC NET Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego MNI TELECOM S.A. oraz bez dokonywania zmian w umowie Spółki MNI TELECOM S.A.

2. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z posiadaniem przez MNI TELECOM S.A. wszystkich udziałów WMC NET Sp. z o.o. łączące się Spółki nie ustalają elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., a w szczególności stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej oraz zasad przyznania akcji Spółki przejmującej.

3. Spółka przejmująca nie będzie przyznawała praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

4. Spółki łączące się nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załącznikami do planu połączenia są:

1. projekty uchwał o połączeniu Spółek,

2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.,

3. informacja o stanie księgowym Spółki przejmującej i przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.

Zarząd MNI TELECOM S.A.