I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 8144.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-14 r.
[BMSiG-7967/2011]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 30,75 zł brutto
(25,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-05-01
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31

Uwaga! Wybrany raport może zawierać nieaktualne informacje.

Po zamówieniu raportu dane zostaną zaktualizowane, a nowy raport zostanie wysłany na adres e-mail zamawiającego w terminie do 6 dni roboczych.

Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2009, 2008, 2007
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011, 2010
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 977
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu ogłasza plan połączenia ze Spółką WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku:

Na podstawie art. 498 i art. 499 k.s.h. MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000301616, i WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS 0000102904, uzgadniają plan połączenia obu Spółek, stanowiąc, co następuje:

1. Połączenie będzie polegało na przeniesieniu całego majątku Spółki przejmowanej, tj. WMC NET Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku, na Spółkę przejmującą, którą jest MNI TELECOM S.A. z siedzibą w Radomiu. Z uwagi na to, że MNI TELECOM S.A. jest jedynym udziałowcem WMC NET Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego MNI TELECOM S.A. oraz bez dokonywania zmian w umowie Spółki MNI TELECOM S.A.

2. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z posiadaniem przez MNI TELECOM S.A. wszystkich udziałów WMC NET Sp. z o.o. łączące się Spółki nie ustalają elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., a w szczególności stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej oraz zasad przyznania akcji Spółki przejmującej.

3. Spółka przejmująca nie będzie przyznawała praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

4. Spółki łączące się nie przewidują żadnych szczególnych korzyści dla członków ich organów oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załącznikami do planu połączenia są:

1. projekty uchwał o połączeniu Spółek,

2. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.,

3. informacja o stanie księgowym Spółki przejmującej i przejmowanej na dzień 1 czerwca 2011 r.

Zarząd MNI TELECOM S.A.