XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 163620.
SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-07-29 r.
[KI.X NS-REJ.KRS/6954/11/548]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.07.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa"MAŁY RZYM" HOTEL I RESTAURACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE powiat SANDOMIERSKI gmina SANDOMIERZ miejscowość SANDOMIERZ
2.Adresmiejscowość SANDOMIERZ ulica SUCHARZOWSKA nr domu 3 kod pocztowy 27-600 poczta SANDOMIERZ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.06.2011 R. - REP. A 8268/2011, NOTARIUSZ RAFAŁ STEC, KANCELARIA NOTARIALNA W SANDOMIERZU, UL. PUŁAWIAKÓW 13.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWNUK
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika220 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 100 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWNUK
2.ImionaEDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika180 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900 000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego2000000,00 ZŁ

Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu

1

1.Określenie wartości udziałów objętych za aport900000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWNUK
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWNUK
2.ImionaEDWARD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 03 Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH