XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 173847.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-08 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18080/11/147]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.08.08 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaPOLSKA KOMPANIA TRANSPORTOWA SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PRUSZKÓW miejscowość PRUSZKÓW
2.Adresmiejscowość PRUSZKÓW ulica TRAKTOWA nr domu 6 kod pocztowy 05-800 poczta PRUSZKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki14.07.2011 R., NOTARIUSZ BEATA OTKAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA JOLANTA GARDOCKA, BEATA OTKAŁA SPÓŁKA PARTNERSKA,00-845 WARSZAWA, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK.35, REP. A NR 9097/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiTAK
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWAKUŁA
2.ImionaDARIUSZ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji100
4.Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii100
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

2

1.Nazwa serii akcjiB
2.Liczba akcji w danej serii900
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPSADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJACYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWAKUŁA
2.ImionaDARIUSZ PIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJASZCZUK
2.ImionaMACIEJ JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPOHL
2.ImionaARTUR DAMIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaANDRUCH
2.ImionaARKADIUSZ KAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA