XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 175522.
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-08-10 r.
[SZ.XIII NS-REJ.KRS/10622/11/61]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.08.10 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 810616518 NIP 8520500635
3.Firma, pod którą spółka działaWISKORD SPÓŁKA AKCYJNA W UPADŁOŚCI
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru RHB nr w rejestrze 3990 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO (OBECNIE SĄD REJONOWY SZCZECIN CENTRUM W SZCZECINIE XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO)
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN
2.Adresmiejscowość SZCZECIN ulica TRANSPORTOWA nr domu 1 kod pocztowy 70-715 poczta SZCZECIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 16 CZERWCA 1994 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA BŁASZCZAKA W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 13145/94.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego427360,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji241000
4.Wartość nominalna akcji1, 96 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego427360,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiAKCJE SERII A
2.Liczba akcji w danej serii241000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZKLARCZYK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWOJTYNIAK
2.ImionaROMAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŁASKA
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHARASZKIEWICZ
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDRAC TATOŃ
2.ImionaMAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOŁCUN
2.ImionaWALDEMAR STANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaFISZER
2.ImionaBOGDAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 60 Z PRODUKCJA WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 10 C PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 10 D PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 11 Z PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH