XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 212943.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-09-23 r.
[KR.XI NS-REJ.KRS/20180/11/687]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.09.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaTACON MET SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW
2.Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ŚLIWKOWA nr domu 1 kod pocztowy 31-982 poczta KRAKÓW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki30.05.2011 R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOT.WOJCIECHEM DOMARADZKIM W KANC.NOTARIALNEJ W KRAKOWIE PRZY UL. TOPOLOWEJ 52/6, REP. A NR 2978/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji200
4.Wartość nominalna akcji500,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii200
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKACZMAREK
2.ImionaANDRZEJ KRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAZURKIEWICZ
2.ImionaEWELINA ANDRZELIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTĘPIEŃ
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 21 Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 10 Z PRODUKCJA SURÓWKI, ŻELAZOSTOPÓW, ŻELIWA I STALI ORAZ WYROBÓW HUTNICZYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 42 A PRODUKCJA ALUMINIUM HUTNICZEGO

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 42 B PRODUKCJA WYROBÓW Z ALUMINIUM I STOPÓW ALUMINIUM

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 43 Z PRODUKCJA OŁOWIU, CYNKU I CYNY

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 44 Z PRODUKCJA MIEDZI

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 45 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 51 Z ODLEWNICTWO ŻELIWA

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 52 Z ODLEWNICTWO STALIWA

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 53 Z ODLEWNICTWO METALI LEKKICH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 54 A ODLEWNICTWO MIEDZI I STOPÓW MIEDZI

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 54 B ODLEWNICTWO POZOSTAŁYCH METALI NIEŻELAZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE