XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 242349.
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-07 r.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/15437/11/540]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.11.07 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaMED - GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat DĘBICKI gmina DĘBICA miejscowość DĘBICA
2.Adresmiejscowość DĘBICA ulica PUSZKINA nr domu 26A kod pocztowy 39-200 poczta DĘBICA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki31 PAŹDZIERNIKA 2011 R. NOTARIUSZ KRZYSZTOF URZĘDOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY PRZY ULICY CISOWEJ 23, REP. A 2162/2011.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOSĆI PRZEZ: ALEKSANDER GÓRNY, TADEUSZ KNAŹ, KAZIMIERZ STAFIN, TOMASZ SUSZ, KRZYSZTOF BARTUŚ, TOMASZ GORZKOWICZ, MARCIN KRUSZYNA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁĄJACEJ POD NAZWĄ "MED - GALICJA" S.C. A. GÓRNY, T. KNAŹ, K. STAFIN, T. SUSZ, K. BARTUŚ, T. GORZKOWICZ, M. KRUSZYNA NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 20.10.2010 R. W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ POD FIRMĄ MED - GALICJA SPÓŁKA AKCYJNA UMIESZCZONA W PROTOKOLE SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARIUSZA (REP A NR 2157/2011) KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY UL. CISOWA 23, NOTARIUSZ KRZYSZTOF URZĘDOWSKI W DNIU 31.10.2011 R. PORZEDNIA REJESTRACJA: EWID.DZIAŁ.GOSP.PROWADZONA PRZEZ: WÓJTA GMINY ŻYRAKÓW - KAZIMIERZ STAFIN NR 2023; URZĄD MIEJSKI W DĘBICY - TADEUSZ KNAŹ NR 8676/01, URZĄD GMINY GILOWICE -ALEKSANDER GÓRNY NR 794/2010, WÓJTA GMINY MICHAŁOWICE BARTUŚ KRZYSZTOF NR 1104/2004, BUR. MIASTA DĘBICY TOMASZ SUSZ NR 9827/04, PREZ. MIASTA RZESZOWA MARCIN KRUSZYNA NR 15913 I TOMASZ GORZKOWICZ

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego1371584, 90 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji13715849
4.Wartość nominalna akcji0, 10 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego1371584, 90 ZŁ

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiOŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE W PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNY
2.ImionaALEKSANDER Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIWISZ
2.ImionaKORNELIUSZ JAKUB Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZĄ

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRUSZYNA
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUTRZUBA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGORZKOWICZ
2.ImionaTOMASZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNA
2.ImionaBARBARA DANUTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGÓRNA
2.ImionaPATRYCJA BARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH