XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 247668.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-11-12 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/25853/11/989]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.11.16 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 9 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 091362761
3.Nazwa podmiotuPOLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU STERYLIZACJI I DEZYNFEKCJI MEDYCZNEJ
4.Dane o wcześniejszej rejestracjinazwa rejestru REJESTR STOWARZYSZEŃ nr w rejestrze 902 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica POLNA nr domu 33 kod pocztowy 60-535 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu6 LISTOPADA 1995 R.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu21.04.2001 R. - PUNKT 1.5 STATUTU 26.04.2002 R. - PUNKT 2.3 STATUTU

3

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu16.04.2007 R. - ZMIENIONO PUNKTY: 4.2, 4.3, I 5.5.

4

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.09.2009 R. ZMIANA - UCHWALONO NOWY STATUT

5

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu25.05.2011 R. - XIX WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW § 5 UST. 1 STATUTU - ZMIANA

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Komitet założycielski

WPISAĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWASZAK
2.ImionaBARBARA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZWEDZIK
2.ImionaZENONA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAUDZIŃSKA
2.ImionaEWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSCHMIDT
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKRYSIAK
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuPREZYDENT MIASTA POZNANIA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI WE WSZYSTKICH SPRAWACH STOWARZYSZENIA, W TYM ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH, ZAWIERANIA UMÓW I UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW W IMIENIU STOWARZYSZENIA, UPRAWNIONY JEST PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoOLSZAK
2.ImionaWALDEMAR JULIAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

2

1.NazwiskoŚWITALSKI
2.ImionaSTANISŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO ZARZĄDU

3

1.NazwiskoBOJANOWSKA JUSTE
2.ImionaANNA JOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSKARBNIK

4

1.NazwiskoCZOPIK
2.ImionaIRENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCISZEWSKA ZĄBEK
2.ImionaBARBARA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUTROWSKA
2.ImionaELŻBIETA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOSTASZEWSKA
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 Z WYDAWANIE GAZET

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST: A) DZIAŁANIE NA RZECZ ROZWOJU I INTEGRACJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW STERYLIZATORNI I DEZYNFEKTORNI MEDYCZNYCH, B) DZIAŁANIE NA RZECZ STANDARYZACJI NIEPRZEMYSŁOWYCH TECHNOLOGII STERYLIZACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH, C) UNIFIKACJA STANDARDÓW KSZTAŁCENIA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW STERYLIZATORNI I DEZYNFEKTORNI MEDYCZNYCH, D) WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ JEST ZWIĄZANA Z SZEROKO POJĘTĄ HIGIENĄ W OBRĘBIE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ, E) REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA.