XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 252103.
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-11-25 r.
[GL.X NS-REJ.KRS/14398/11/695]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.11.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaARRET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. GLIWICE gmina M. GLIWICE miejscowość GLIWICE
2.Adresmiejscowość GLIWICE ulica LOTNIKÓW nr domu 54 kod pocztowy 44-122 poczta GLIWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.11.2011 R. - NOTARIUSZ WOJCIECH MAŁACHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZY ŁUKASZA GAJOSA I WOJCIECHA MAŁACHOWSKIEGO SPÓŁKA CYWILNA W GLIWICACH, REP. A NR 6166/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKI
2.ImionaMARIUSZ MARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00; -ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTELMACH
2.ImionaZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00; -ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMARSZAŁKOWSKI
2.ImionaMARIUSZ MARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSTELMACH
2.ImionaZENON Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 11 Z DRUKOWANIE GAZET

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 91 Z PRODUKCJA MOTOCYKLI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 92 Z PRODUKCJA ROWERÓW I WÓZKÓW INWALIDZKICH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności30 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 17 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 10 Z TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 31 Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 32 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI