XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

c) Spółki partnerskie

Pozycja 18172.
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-02-03 r.
[LU.VI NS-REJ.KRS/751/11/717]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Zaległości płatnicze

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.02.03 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuspółka partnerska
3.Firma, pod którą spółka działaLEKARZE KARDIOLODZY MACIEJ WÓJCIK, TOMASZ SODOLSKI SPÓŁKA PARTNERSKA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN
2.Adresmiejscowość LUBLIN ulica SĄDECKA nr domu 8 kod pocztowy 20-869 poczta LUBLIN kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.12.2010 R., NOTARIUSZ IWONA WACH, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 8099/2010 - ZA WYJĄTKIEM § 5 UST. 2

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA POWSTAŁA W SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ "KARDIOLODZY" SPÓŁKA CYWILNA MACIEJ WÓJCIK, TOMASZ SODOLSKI W SPÓŁKĘ PARTNERSKĄ. UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU PODJĘTO W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO Z DNIA 7.12.2010 R. SPORZĄDZONEGO PRZEZ NOTARIUSZ IWONĘ WACH W KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE, REP. A NR 8099/2010.

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaTOMASZ SODOLSKI SPECJALISTYCZNY GABINET KARDIOLOGICZNY MACIEJ WÓJCIK AKARDIA
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.Numer w rejestrze99646, 97640
4.Nazwa sądu prowadzącego rejestrPREZYDENT MIASTA LUBLIN
5.Numer REGON060670509

Rubryka 7. Dane partnerów

1

1.NazwiskoSODOLSKI
2.ImionaTOMASZ KAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

2

1.NazwiskoWÓJCIK
2.ImionaMACIEJ WALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Zaznaczenie okoliczności, że partner ponosi odpowiedzialność w granicach określonych w art. 95 par. 2 Kodeksu spółek handlowychNIE
5.Informacja, czy partner pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności partnera do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiPARTNERZY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiDO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KAŻDY Z PARTNERÓW UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ KWOTY 10.000 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PARTNERÓW ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę lub osób wchodzących w skład zarządu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSODOLSKI
2.ImionaTOMASZ KAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWÓJCIK
2.ImionaMACIEJ WALDEMAR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA