I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 4532.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-09 r.
[BMSiG-4288/2011]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Kutnowskich Zakładów Drobiarskich "EXDROB" S.A. ogłasza zmiany w porządku obrad zwołanego na dzień 28 kwietnia 2011 r., na godz. 1000, Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, w Kutnie przy ul. Mickiewicza nr 108.
Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego, w poz. 12 dotychczasowego porządku dodaje się zdanie w brzmieniu:

"Zmiany § 11 Statutu Spółki.

§ 11 dotychczasowe brzmienie:

Zarząd Spółki składa się od 1 do 3 członków. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na wniosek Prezesa Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu i powołuje pozostałych członków Zarządu.".

§ 11 proponowane brzmienie:

Zarząd Spółki składa się od 1 do 5 członków. Prezesa Zarządu powołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Na wniosek Prezesa Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu i powołuje pozostałych członków Zarządu.

Punkt 13 porządku oznaczony zostaje jako 14, zaś 13 otrzymuje brzmienie:

13. Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach położonych w Kutnie przy ul. Mickiewicza 100; Mickiewicza 108; Barlickiego 28 - na zabezpieczenie kredytów.