Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

x) instytucje gospodarki budżetowej

Pozycja 3392.
SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-12-28 r.
[BI.XII NS-REJ.KRS/10025/10/655]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.12.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuinstytucja gospodarki budżetowej
3.Nazwa podmiotuPODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat ZAMBROWSKI gmina ZAMBRÓW miejscowość CZERWONY BÓR
2.Adresmiejscowość CZERWONY BÓR nr domu 23 kod pocztowy 18-400 poczta ŁOMŻA kraj POLSKA

Rubryka 3. Oddziały

1

1.Nazwa oddziałuPODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK - ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK
3.Adres oddziałumiejscowość BIAŁYSTOK ulica HETMAŃSKA nr domu 89 kod pocztowy 15-727 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA

2

1.Nazwa oddziałuPODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK - ODDZIAŁ W OLSZTYNIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZTYN miejscowość OLSZTYN
3.Adres oddziałumiejscowość OLSZTYN ulica OPOLSKA nr domu 42 kod pocztowy 10-625 poczta OLSZTYN kraj POLSKA

3

1.Nazwa oddziałuPODLASKA INSTYTUCJA GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK - ODDZIAŁ W KAMIŃSKU
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat BARTOSZYCKI gmina GÓROWO IŁAWECKIE miejscowość KAMIŃSK
3.Adres oddziałumiejscowość KAMIŃSK ulica 30 LECIA PRL nr domu 1 kod pocztowy 11-220 poczta GÓROWO IŁAWECKIE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o nadaniu lub zatwierdzeniu statutu29.11.2010 R. - STATUT ZATWIERDZONY ZARZĄDZENIEM NR 217/10/CZSW MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI W SPRAWIE UTWORZENIA PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania podmiotu

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania podmiotu w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziałuPODLASKĄ INSTYTUCJĘ GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK UTWORZONO NA PODSTAWIE ZARZĄDZENIA NR 217/10/CZSW MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Z DNIA 29.11.2010 R. W SPRAWIE UTWORZENIA PODLASKIEJ INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ BIELIK W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA: - GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W CZERWONYM BORZE - ZAKŁADU PREFABRYKACJI GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W BIAŁYMSTOKU - GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZAKŁADU REMONTOWO-BUDOWLANEGO PRZY ARESZCIE ŚLEDCZYM W OLSZTYNIE - GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO ZAKŁADU PRODUKCYJNEGO PRZY ZAKŁADZIE KARNYM W KAMIŃSKU - NA PODSTAWIE ART. 116 UST. 1 USTAWY Z 27.08.2009 R. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ O FINANSACH PUBLICZNYCH (DZ.U. NR 157, POZ. 1241 Z PÓŹN. ZM)

Rubryka 7. Organ założycielski

1

1.Nazwa organu założycielskiego lub podmiotu tworzącego jednostkę badawczo-rozwojowąMINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa uprawnionego do reprezentowania podmiotuDYREKTOR
2.Nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuKULKA
3.Imiona osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotuBOGDAN Ikona RSS
4.Numer PESEL osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 22 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 14 Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 12 Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 72 Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 73 Z PRODUKCJA NARZĘDZI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 91 Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 92 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 92 Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 03 Z PRODUKCJA MATERACÓW

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności36 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA