Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

o) Fundacje

Pozycja 57475.
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2009-04-16 r.
[LD.XX NS-REJ.KRS/20864/10/353]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2010.11.09 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuFUNDACJA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 100700289 NIP 7292665097
3.Nazwa podmiotuFUNDACJA AVANTI
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ
2.Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica NAD JASIENIEM nr domu 33A kod pocztowy 93-557 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA

Rubryka 3. Jednostki terenowe lub oddziały

WPISAĆ

1

1.Nazwa oddziałuFUNDACJA AVANTI - ODDZIAŁ W CHEŁMNIE
2.Siedziba oddziałukraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat KOLSKI gmina DĄBIE miejscowość CHEŁMNO
3.Adres oddziałumiejscowość CHEŁMNO nr domu 80 kod pocztowy 62-660 poczta DĄBIE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu27.02.2009 R. 06.04.2009 R. - WYKREŚLENIE § 12 PKT 8, ZMIANA NUMERACJI § 12 PKT 9 NA § 12 PKT 8

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuUCHWAŁĄ Z DNIA 04.11.2010 R. ZMIENIONO § 4, § 6, § 7, § 10, § 12, § 13, § 15, § 18, § 19, § 20 § 21 STATUTU, DODANO NOWY DZIAŁ I ZMIENIONO NUMERACJĘ § 21 - § 25 NA § 22 - § 26.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuMINISTER ZDROWIA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD FUNDACJI
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADA PREZES ZARZĄDU

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoMASŁOWSKA
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA FUNDACJI

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPANUFNIK
2.ImionaDANUTA EWA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaUTRATNY
2.ImionaJAROSŁAW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMUSA
2.ImionaWIESŁAWA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacji 1. INICJOWANIE I WSPIERANIE NOWATORSKICH ROZWIĄZAŃ W RÓŻNORODNYCH DZIEDZINACH ŻYCIA SPOŁECZNEGO, A SZCZEGÓLNIE W OCHRONIE PRAW I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA I OBYWATELA, W OCHRONIE ŻYCIA RODZINNEGO I PROFILAKTYCE SPOŁECZNEJ, 2. PROPAGOWANIE WYKORZYSTANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W OGÓLNIE POJĘTYM PORADNICTWIE OBYWATELSKIM, 3. POPULARYZACJA IDEI MEDIACJI RODZINNEJ I SPOŁECZNEJ, 4. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE WSPÓŁDZIAŁANIE W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO, 5. DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI, KTÓRYCH CELAMI STATUTOWYMI JEST: DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA, NAUKOWO-TECHNICZNA, OŚWIATOWA, KULTURALNA, W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU, OCHRONY ŚRODOWISKA, DOBROCZYNNOŚCI, OCHRONY ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ, REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ INWALIDÓW, 6. POMOC OFIAROM WYPADKÓW DROGOWYCH I OFIAROM PRZEMOCY W RODZINIE, 7. ROZWIJANIE I UMACNIANIE POSTAW NASTAWIONYCH NA AKTYWNE SPĘDZANIE WOLNEGO CZASU I PROWADZENIE ZDROWEGO TRYBU ŻYCIA, 8. POPULARYZACJA TRADYCJI I HISTORII, 9. EDUKACJA W ZAKRESIE TRADYCYJNEJ KUCHNI I GINĄCYCH ZAWODÓW.