XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 61971.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-04-29 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/6121/11/574]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2011.04.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 021466742
3.Firma, pod którą spółka działaOZON SECURITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica AL. ARMII KRAJOWEJ nr domu 8b nr lokalu 4 kod pocztowy 50-541 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki30.03.2011 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ TKACZYŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. SĄDOWEJ 14/4, REP. A NR 443/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaOZON GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021466742
4.Numer KRS0000378744 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBODIO
2.ImionaBARTŁOMIEJ JAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności84 25 Z OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 2 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 TELEKOMUNIKACJA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 32 A TECHNIKA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 51 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 22 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH I CHWYTAKÓW

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 13 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 01 Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I FUTRZARSKICH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 OPIEKA ZDROWOTNA

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 32 SZKOŁY ZAWODOWE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 41 Z SZKOŁY POLICEALNE

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 1 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 11 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA, Z WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 51 Z PRZETWÓRSTWO MLEKA I WYRÓB SERÓW

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

94

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

95

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

96

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

97

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 70 Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO

98

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

99

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 14 DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW

100

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 ZAKWATEROWANIE

101

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 TRANSPORT LOTNICZY

102

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

103

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

104

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

105

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności07 29 Z GÓRNICTWO POZOSTAŁYCH RUD METALI NIEŻELAZNYCH

106

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE

107

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 99 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA