XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 77969.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-05-12 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15611/12/697]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.05.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaKANCELARIA BEZPIECZEŃSTWA RAPACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica KOSZYKOWA nr domu 8 kod pocztowy 00-564 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejA.RAPACKI@KANCELARIABEZPIECZENSTWA.PL
4.Adres strony internetowejWWW.KANCELARIABEZPIECZENSTWA.PL

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki24.04.2012 R., DARIUSZ WIERZCHUCKI NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 2821/2012

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAPACKI
2.ImionaADAM GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSKONIECZNY
2.ImionaMIROSŁAW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego3.800 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego3.800 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaTRELA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej20.000 ZŁ
11.Wartość wkładu umówionego6.000 ZŁ
12.Zaznaczenie, czy jest w tym wkład niepieniężnyNIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego6.000 ZŁ
2.Zaznaczenie okoliczności, czy jest to wkład niepieniężnyNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ MA PRAWO DO JEDKOOSOBOWEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaRAPACKI
2.ImionaADAM GRZEGORZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoSKONIECZNY
2.ImionaMIROSŁAW JAN Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoTRELA
2.ImionaANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 1 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAWCÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH