XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 6354.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-01-02 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31036/11/465]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.01.02 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaCAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M. OSTROŁĘKA gmina M. OSTROŁĘKA miejscowość OSTROŁĘKA
2.Adresmiejscowość OSTROŁĘKA ulica KORCZAKA nr domu 73 kod pocztowy 07-409 poczta OSTROŁĘKA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki14 GRUDNIA 2011 R., NOTARIUSZ KRYSTYNA ZAŁUSKA PROWADZĄCA KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OSTROŁĘCE PRZY ULICY BOGUSŁAWSKIEGO 23, REPERTORIUM A NR 11107/2011

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiNIE
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku połączenia, przekształcenia lub podziału oraz informację o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ CAPITAL SENDCE KAZIMIERZ DZIEŁAK W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ CAPITAL SERVICE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W OSTROŁĘCE DOKONANE ZGODNIE Z ART. 584 (1) KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE ZŁOŻONEGO PRZEZ KAZIMIERZA DZIEŁAK W DNIU 14 GRUDNIA 2011 ROKU OŚWIADCZENIA O PRZEKSZTAŁCENIU PRZEDSIĘBIORCY DZIAŁAJĄCEGO POD FIRMĄ CAPITAL SERVICE KAZIMIERZ DZIEŁAK W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ CAPITAL SERVICE S.A. ZAPROTOKOŁOWANEGO PRZEZ NOTARIUSZA KRYSTYNĘ ZAŁUSKA PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W OSTROŁĘCE PRZY UL. BOGUSŁAWSKIEGO 23 (REPERTORIUM A NR 11107/2011).

Podrubryka 1. Podmioty, z których powstała spółka

1

1.Nazwa lub firmaCAPITAL SERYICE KAZIMIERZ DZIEŁAK
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
3.Numer w rejestrze11626
5.Numer REGON550659641

Rubryka 7. Dane jedynego akcjonariusza

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIEŁAK
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego4000000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji4000000
4.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego4000000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii4000000
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIEŁAK
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOWALCZUK
2.ImionaADAM Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaDZIEŁAK
2.ImionaMARTA AGATA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSUCHECKA
2.ImionaJADWIGA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności53 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 11 Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK