XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 94006.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-06-01 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/9365/12/880]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.06.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaECO-BON TON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WIERZBIĘCICE nr domu 35 nr lokalu 5 kod pocztowy 61-558 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki22.02.2012 R., ASESOR NOTARIALNY PIOTR STĘPIEŃ, KANCELARIA NOTARIALNA KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, PL. 20-TEGO PAŹDZIERNIKA 51, 63-100 ŚREM, REP. A NR 2277/2012 AKT NOTARIALNY Z 02.04.2012 R., ZMIANA AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO REP. A NR 3772/2012, ZMIANA § 2 I § 5 ORAZ AKT NOTARIALNY Z 23.05.2012 R. ZMIANA § 5, REP. A NR 5779/2012

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATYS
2.ImionaPAWEŁ KONRAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATYS
2.ImionaPAWEŁ KONRAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

1

1.NazwiskoSKIBIŃSKA
2.ImionaAGNIESZKA GRAŻYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

2

1.NazwiskoBARTOSIK
2.ImionaEWELINA DOMINIKA Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 10 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności50 40 Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 Z LEASING FINANSOWY

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 Z WYDAWANIE GAZET

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 10 Z NADAWANIE PROGRAMÓW RADIOFONICZNYCH

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności60 20 Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA - W ZAKRESIE OGRANICZONYM DO KONTROLI DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH, INFORMACJI DOTYCZĄCYCH STAWEK ZA FRACHT; DORADZTWA W ZAKRESIE AGRONOMII; DORADZTWA ZWIĄZANEGO Z BEZPIECZEŃSTWEM

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 32 A TECHNIKA

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 32 B ZASADNICZE SZKOŁY ZAWODOWE

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 53 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 92 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO - W ZAKRESIE OGRANICZONYM DO NAPRAWY TELEFONÓW PRZENOŚNYCH I KAMER

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 20 A PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 20 B PRODUKCJA TKANIN WEŁNIANYCH

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 20 C PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 20 D PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 30 Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 91 Z PRODUKCJA DZIANIN METRAŻOWYCH

94

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 92 Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

95

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 93 Z PRODUKCJA DYWANÓW I CHODNIKÓW

96

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 94 Z PRODUKCJA WYROBÓW POWROŹNICZYCH, LIN, SZPAGATÓW I WYROBÓW SIECIOWYCH

97

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 95 Z PRODUKCJA WŁÓKNIN I WYROBÓW WYKONANYCH Z WŁÓKNIN, Z WYŁĄCZENIEM ODZIEŻY

98

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 96 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH

99

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności13 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

100

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 11 Z PRODUKCJA ODZIEŻY SKÓRZANEJ

101

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 12 Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ

102

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY WIERZCHNIEJ

103

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 14 Z PRODUKCJA BIELIZNY

104

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

105

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW FUTRZARSKICH

106

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

107

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

108

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 11 Z WYPRAWA SKÓR, GARBOWANIE; WYPRAWA I BARWIENIE SKÓR FUTERKOWYCH

109

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 12 Z PRODUKCJA TOREB BAGAŻOWYCH, TOREB RĘCZNYCH I PODOBNYCH WYROBÓW KALETNICZYCH; PRODUKCJA WYROBÓW RYMARSKICH

110

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności15 20 Z PRODUKCJA OBUWIA

111

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 11 Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY

112

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY

113

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

114

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

115

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH

116

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

117

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW

118

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ

119

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW

120

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH

121

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH WYROBÓW I KABLI

122

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO

123

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

124

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

125

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

126

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

127

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 91 Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI

128

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

129

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

130

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

131

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

132

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

133

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

134

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

135

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

136

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

137

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW

138

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 42 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

139

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 50 B TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW

140

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH

141

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI

142

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 22 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY

143

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 23 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

144

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW

145

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 29 A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH

146

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

147

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

148

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH

149

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 12 Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI

150

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW

151

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

152

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

153

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH

154

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

155

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

156

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

157

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

158

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

159

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 22 Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP.

160

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

161

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 34 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

162

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 35 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO

163

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

164

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

165

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

166

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

167

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI