I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 11059.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-24 r.
[BMSiG-10878/2012]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2010-10-01 - 2011-09-30
  2009-10-01 - 2010-09-30
  2008-10-01 - 2009-09-30
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2003, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 734
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084678, działając na podstawie art. 349 § 4 k.s.h., po uzyskaniu w dniu 31 lipca 2012 r. wymaganej zgody Rady Nadzorczej Spółki, informuje o planowanej wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy od 1 października 2011 r. do 30 września 2012 r.

W związku z planowaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy sporządzone zostało "Śródroczne sprawozdanie finansowe Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r." oraz opinia i raport biegłego rewidenta - DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie z badania "Śródrocznego sprawozdania finansowego Krajowej Spółki Cukrowej S.A. za okres od 1.10.2011 r. do 31.05.2012 r.".

Na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy przeznacza się kwotę 193.182.162,81 zł, co stanowi 0,195 zł na jedną akcję.

Wypłata akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet dywidendy nastąpi w okresie od 17 do 28 września 2012 r.

Dzień, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do otrzymania zaliczki na poczet dywidendy określa się na 10 września 2012 r.