XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 181626.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-08-17 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/10999/12/421]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.08.17 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działa"LEGAR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat DZIAŁDOWSKI gmina DZIAŁDOWO miejscowość DZIAŁDOWO
2.Adresmiejscowość DZIAŁDOWO ulica POLNA nr domu 32 kod pocztowy 13-200 poczta DZIAŁDOWO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 03.08.2012 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP. A NR 2773/2012. AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 16.08.2012 R., NOTARIUSZ GRZEGORZ FLIS, KANCELARIA NOTARIALNA W DZIAŁDOWIE, REP. A NR 2875/2012 ZMIENIONO: § 13 UST. IV, § 14 UST. I UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKELLER
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI
2.ImionaROBERT PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji spółkiJEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKELLER
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWRÓBLEWSKI
2.ImionaROBERT PAWEŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 12 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 TYNKOWANIE

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 MALOWANIE I SZKLENIE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE