XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 252457.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-12 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/22003/12/366]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działa"AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTRZESZOWSKI gmina MIKSTAT miejscowość MIKSTAT
2.Adresmiejscowość MIKSTAT ulica STARA DROGA nr domu 1 kod pocztowy 63-510 poczta MIKSTAT kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejAMI@AMI.COM.PL
4.Adres strony internetowejWWW.AMI.COM. PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki09.08.2012 R., REP. A NR 4314/12, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwale"AMI" IRENA I MAREK AKSAMSCY SPÓŁKA JAWNA PRZEKSZTAŁCONA W SPÓŁKĘ KOMANDYTOWO-AKCYJNĄ POD FIRMĄ "AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI "AMI" IRENA I MAREK AKSAMSCY SPÓŁKA JAWNA Z DNIA 09.08.2012 R.W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA Z DNIA 09.08.2012 R., REP. A NR 4314/12, NOTARIUSZ MARIA JACKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM.

Podrubryka 1. Podmiot, z którego powstała spółka

1

1.Nazwa lub firma"AMI" IRENA I MAREK AKSAMSCY SPÓŁKA JAWNA Ikona RSS
2.Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyREJESTR KRS
3.Numer w rejestrze0000105416 Ikona RSS
5.Numer REGON250764407

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON251631654
4.Numer KRS0000206114 Ikona RSS

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego8925352,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji8925352
3.Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego8925352,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiSERIA A
2.Liczba akcji w danej serii8925352
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Sposób reprezentacji spółkiKOMPLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO - SPÓŁKA "AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. OSOBAMI REPREZENTUJĄCYMI KOMPLEMENTARIUSZA SĄ: IRENA MARIA AKSAMSKA, MAREK AKSAMSKI ORAZ ARKADIUSZ GRZEGORZ LISIECKI - CZŁONKOWIE ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA JEST SAMODZIELNIE UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA KOMPLEMENTARIUSZA.

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"AMI" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON251631654
4.Numer KRS0000206114 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 4 CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 6 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA ROLNICTWO I NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 1 PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA ORAZ PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 4 PRODUKCJA OLEJÓW I TŁUSZCZÓW POCHODZENIA ROŚLINNEGO I ZWIERZĘCEGO

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 1 REKLAMA

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI