XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

b) Spółki jawne

Pozycja 253195.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-13 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/18956/12/502]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.13 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA JAWNA
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 300921216 NIP 6222687756
3.Firma, pod którą spółka działaPORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO "MMM" WALCZAK BENKE, KUBSKI I GAWROŃSKI SPÓŁKA JAWNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat OSTROWSKI gmina OSTRÓW WIELKOPOLSKI miejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI
2.Adresmiejscowość OSTRÓW WIELKOPOLSKI ulica WYSOCKA nr domu 13 kod pocztowy 63-400 poczta OSTRÓW WIELKOPOLSKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiUMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU 31.05.2012 R.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 6. Sposób powstania spółki

1.Określenie okolicznościPRZEKSZTAŁCENIE
2.Opis sposobu powstania spółki w wyniku przekształcenia oraz informacja o uchwalePRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO "MMM" SPÓŁKA CYWILNA W SPÓŁKĘ JAWNĄ NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW PODJĘTEJ W DNIU 31.05.2012 R. STOSOWNIE DO POSTANOWIEŃ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH ART. 26 § 4 WSPÓLNICY PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI CYWILNEJ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: 1. MAGDALENA WALCZAK-BENKE POD NUMEREM 18264 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO) 2. MARCIN GAWROŃSKI POD NUMEREM 31700/2006 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA KALISZA) 3. MARCIN KUBSKI POD NUMEREM 18911 (EWIDENCJA PROWADZONA PRZEZ PREZYDENTA MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO) REGON: 300921216

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALCZAK-BENKE
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAWROŃSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUBSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaNIE
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiNIE
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAWROŃSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaWALCZAK-BENKE
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKUBSKI
2.ImionaMARCIN Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ