XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

g) Spółki akcyjne

Pozycja 263685.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-11-29 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/29642/12/352]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.11.29 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT BIO-MEDEX SPÓŁKA AKCYJNA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica WINOGRADY nr domu 60 nr lokalu 2 kod pocztowy 61-658 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki17.10.2012 R., NOTARIUSZ MIKOŁAJ SIENNICKI, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 10.274/2012

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
4.Wzmianka o przyznaniu przez statut uprawnień osobistych określonym akcjonariuszom lub tytułów uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcjiTAK
5.Informacja, czy obligatariusze mają prawo do udziału w zyskuNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego102000,00 ZŁ
3.Liczba akcji wszystkich emisji1020
4.Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ
5.Kwotowe okreslenie części kapitału wpłaconego25500,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii1020
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE

Rubryka 11.

1.Wzmianka, czy zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnychNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMUSIAŁ
2.ImionaKAROL Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC
2.ImionaPAWEŁ ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru spółkiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMUSIAŁ
2.ImionaKATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZAJĄC
2.ImionaMAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKASZUBIAK
2.ImionaKONRAD Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności18 1 DRUKOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 1 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW, NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH, TWORZYW SZTUCZNYCH I KAUCZUKU SYNTETYCZNEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności20 5 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 1 PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW I OBWODÓW DRUKOWANYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 20 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 30 Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 40 Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności26 60 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIOWUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności28 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 9 PRODUKCJA WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 1 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 1 WYDAWANIE KSIĄŻEK I PERIODYKÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 1 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 1 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 1 REKLAMA

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności92 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 9 DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH