XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 17140.
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-05-30 r.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/860/12/741]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.01.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 11 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki13.01.2012 R. ASESOR NOTARIALNY PIOTR MAKSYMILIAN MATYSIAK - ZASTĘPCA NOTARIUSZA PAWŁA CHAŁUPCZAKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 418/2012 - ZMIENIONO § 9 UST. 4

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

WYKREŚLIĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT, - PROKURENT SAMODZIELNIE

WPISAĆ

2.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKARASZEWSKI
2.ImionaSŁAWOMIR MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE