I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

2. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 3105.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2006-12-06 r.
Pozycja 3105.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2007-02-01 r.
[BMSiG-2813/2012]

W związku z zamiarem połączenia Spółek, Zarząd i likwidator niżej wymienionych Spółek:

1. Jupiter Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach;

2. Globstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach (Spółka w likwidacji, która nie rozpoczęła podziału majątku),

działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej k.s.h.), w dniu 28 lutego 2012 r. uzgodniły następujący plan połączenia (dalej Plan Połączenia).

Plan Połączenia Spółek

Jupiter Plaza Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach i Globstar Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek, sposób łączenia

1. Spółka Przejmująca - Jupiter Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000269253, reprezentowana przez Prezesa Zarządu - Krzysztofa Brzeskiego, zwana dalej Jupiter Plaza Sp. z o.o. lub Spółka Przejmująca.

2. Spółka Przejmowana - Globstar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Katowicach, 40-085 Katowice, ul. Mickiewicza 29, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000271384, reprezentowana przez likwidatora - Krzysztofa Brzeskiego, zwana dalej Globstar Sp. z o.o. w likwidacji lub Spółka Przejmowana.

Spółka Przejmowana jest co prawda Spółką w likwidacji, ale nie rozpoczęła jeszcze podziału majątku i związku z art. 491 § 3 k.s.h. może być Spółką łączącą się.

Połączenie Globstar Sp. z o.o. w likwidacji z Jupiter Plaza Sp. z o.o. (dalej zwane "Połączeniem") odbędzie się w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Globstar Sp. z o.o. w likwidacji na Jupiter Plaza Sp. z o.o.

Po Połączeniu Spółka Przejmująca działać będzie pod dotychczasową nazwą: Jupiter Plaza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

W związku z Połączeniem nie zmieni się siedziba Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h. Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek. W wyniku połączenia:

a. cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, a Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego;

b. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany umowy Spółki Przejmującej, z wyjątkiem zmiany wynikającej z konieczności podwyższenia jej kapitału zakładowego.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Podstawą do ustalenia stosunku wymiany udziałów jest wycena majątku łączących się Spółek, określona na podstawie wyceny, według wartości godziwych, aktywów i pasywów łączących się Spółek, według bilansów sporządzonych dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2012 r.
Ze względu na fakt, iż Globstar Sp. z o.o. w likwidacji jest wspólnikiem Jupiter Plaza Sp. z o.o., w zamian za wnoszony do Spółki Przejmującej majątek Spółki Przejmowanej, nowe udziały w Spółce Przejmującej wydane zostaną wspólnikom Globstar Sp. z o.o. w likwidacji.

W związku z powyższym przyjęto następujący stosunek wymiany udziałów: jeden udział Spółki Przejmowanej = osiemnaście udziałów Spółki Przejmującej.

Dopłat nie przewiduje się.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

Wspólnicy Spółki Globstar Sp. z o.o. w likwidacji, w zamian za majątek Globstar Sp. z o.o. w likwidacji przeniesiony na Spółkę Przejmującą, obejmą łącznie 30.720 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, każdy udział o wartości nominalnej 500 zł, tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 15.360.000 zł.

3. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej

Nowe udziały w Spółce przejmującej zostaną wydane wyłącznie wspólnikom Globstar Sp. z o.o. w likwidacji, którzy nimi będą w dniu podjęcia przez Spółkę Przejmującą uchwały o Połączeniu.

Ilość udziałów, którą otrzyma każdy ze wspólników, ustala się w proporcji do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej, przy zastosowaniu określonego w pkt 2 parytetu wymiany.

Udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej będą przysługiwać udziałowcom Spółki Przejmowanej od dnia rejestracji Połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym ("Dzień Połączenia"). Osoby, które otrzymają nowe udziały Spółki Przejmującej, zostaną wpisane do księgi udziałów Spółki Przejmującej.

4. Dzień, od którego udziały, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej

Nowe udziały w Spółce Przejmującej objęte w wyniku Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od Dnia Połączenia.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom

W związku z połączeniem ani wspólnikom, ani żadnym innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę przejmującą żadne szczególne prawa ani korzyści.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, jeśli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem nie będą przyznawane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Załączniki do Planu Połączenia

Stosownie do art. 499 § 2 k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

1. Załącznik nr 1: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia.

2. Załącznik nr 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia.

3. Załącznik nr 3: projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

4. Załącznik nr 4: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 stycznia 2012 r.

5. Załącznik nr 5a i 5b: oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone na dzień 1 stycznia 2012 r.

W imieniu Globstar Sp. z o.o. w likwidacji
Likwidator
Krzysztof Brzeski

W imieniu Jupiter Plaza Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Krzysztof Brzeski

Warszawa, 28 lutego 2012 r.