I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5093.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-01 r.
[BMSiG-4868/2012]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2011-01-01 - 2011-12-31
  2010-01-01 - 2010-12-31
  2009-01-01 - 2009-12-31
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2011
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 94
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2012 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w trybie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.

5. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

6. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w 2011 r.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r.,
b) sprawozdania finansowego za rok 2011.

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w 2011 r.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

11. Podjęcie uchwały zalecającej Zarządowi podjęcie prac analitycznych i organizacyjnych, związanych z ewentualnym upoważnieniem Zarządu do nabycia od dotychczasowych akcjonariuszy akcji własnych Spółki, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej.

13. Rozpatrzenie sprawy zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i ewentualne podjęcie uchwały w tym zakresie.

14. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18, w sali konferencyjnej na II piętrze (pok. 213).
Zarząd przypomina, że stosownie do postanowienia art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd