I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 5093.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2001-06-01 r.
[BMSiG-4868/2012]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd ELEKTROPROJEKT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 402, w związku z art. 399 § 1 oraz art. 393, a także art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 1 czerwca 2012 r., na godz. 1100, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

2. Podjęcie uchwały w trybie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych w sprawie uchylenia tajności głosowania podczas wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Wyborczej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Wyborczej.

5. Prezentacja sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok 2011.

6. Prezentacja sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011, sprawozdania finansowego za rok 2011 oraz wniosków Zarządu co do sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w 2011 r.

7. Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) sprawozdania Zarządu z działalności w 2011 r.,
b) sprawozdania finansowego za rok 2011.

8. Powzięcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty, poniesionej przez Spółkę w 2011 r.

9. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

10. Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r.

11. Podjęcie uchwały zalecającej Zarządowi podjęcie prac analitycznych i organizacyjnych, związanych z ewentualnym upoważnieniem Zarządu do nabycia od dotychczasowych akcjonariuszy akcji własnych Spółki, w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

12. Przeprowadzenie wyborów do Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dwóch członków Rady Nadzorczej.

13. Rozpatrzenie sprawy zasad wynagradzania Rady Nadzorczej i ewentualne podjęcie uchwały w tym zakresie.

14. Zakończenie obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w Warszawie, w budynku przy ul. Świętokrzyskiej 18, w sali konferencyjnej na II piętrze (pok. 213).
Zarząd przypomina, że stosownie do postanowienia art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy uprawnieni są właściciele akcji imiennych, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd