XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

n) Stowarzyszenia

Pozycja 57348.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-04-12 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/2322/12/896]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.04.12 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuSTOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W TARNOWCU
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat TARNOWSKI gmina TARNÓW miejscowość TARNOWIEC
2.Adresmiejscowość TARNOWIEC ulica TARNOWSKA nr domu 79 kod pocztowy 33-112 poczta TARNOWIEC kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejPPTARNOWIEC@O2.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutuSTATUT UCHWALONY W DNIU 08.02.2012 R., ZMIENIONY W DNIU 29.02.2012 R. - § 15 UST. 1, § 16, § 18 UST. 6, § 20 UST. 1, § 21 UST. 1, § 23, § 24, § 26 UST. 1.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

1.Nazwa organuSTAROSTA TARNOWSKI

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU STOWARZYSZENIA SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoDZIEKAN
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU

2

1.NazwiskoMRZYGŁÓD
2.ImionaKATARZYNA JANINA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

3

1.NazwiskoNOWAK
2.ImionaKINGA MAGDALENA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU

Rubryka 2. Organ nadzoru

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiRADA NADZORCZA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaJURCZAK STOJAK
2.ImionaMONIKA AGNIESZKA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPATERAK
2.ImionaŁUCJA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSOŁTYS
2.ImionaELŻBIETA KATARZYNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSZYMAŃSKA
2.ImionaANNA TERESA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE DLA DZIECI W WIEKU OD 3 LAT DO 6 LAT, KTÓREGO CELEM JEST WSPIERANIE ROZWOJU DZIECKA I PRZYGOTOWANIE GO DO ROZPOCZĘCIA NAUKI.

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 91 Z POZOSTAŁA OPIEKA DZIENNA NAD DZIEĆMI, WŁĄCZAJĄC DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNE.

Rubryka 3. Cel działania organizacji

1.Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ PRZEDSZKOLA, W SZCZEGÓLNOŚCI POPRZEZ WYKONYWANIE ZADAŃ W ZAKRESIE: 1. NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA. 2. TWORZENIA WARUNKÓW ZAPEWNIAJĄCYCH ZABEZPIECZENIE POTRZEB MATERIALNYCH PRZEDSZKOLA I JEGO FUNKCJONOWANIA NA PŁASZCZYŹNIE PEDAGOGICZNO-EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZEJ. 3. STYMULOWANIA WSZECHSTRONNEGO ROZWOJU DZIECI. 4. KSZTAŁTOWANIA I ROZWIJANIA AKTYWNOŚCI DZIECI. 5. WSZECHSTRONNEGO PRZYGOTOWANIA DZIECI DO PODJĘCIA NAUKI SZKOLNEJ. 6. UMOŻLIWIANIA DZIECIOM PODTRZYMYWANIA POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ, ETNICZNEJ, JĘZYKOWEJ I RELIGIJNEJ. 7. ZATRUDNIENIA ODPOWIEDNIEJ KADRY I W MIARĘ MOŻLIWOŚCI DBAŁOŚĆ O ROZWÓJ I PODNOSZENIE KWALIFIKACJI PERSONELU Z UWZGLĘDNIENIEM KORZYŚCI, JAKIE MOGĄ Z TEGO WYNIKNĄĆ DLA DZIECI. 8. POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZICOM W ZAKRESIE OPIEKI WYCHOWAWCZEJ NAD DZIECKIEM. 9. DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ.