I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 6078.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2002-01-24 r.
[BMSiG-5862/2012]

Zamów szczegółowy raport biznesowy o tym podmiocie!

W raporcie sprawdzisz jego wyniki finansowe, ryzyko niewypłacalności, aktualne dane rejestrowe, strukturę właścicielską i inne informacje dotyczące prowadzonej działalności (więcej informacji).

Logo Verdict
Cena: 12,30 zł brutto
(10,00 zł netto)
Płatność: przelew, karta, SMS
 • Podstawowe dane rejestrowe
 • Numer telefonu
 • Adres e-mail
 • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
 • Informacje o kierownictwie podmiotu
 • Struktura własności
 • Ocena kondycji finansowej i ryzyka upadłości
 • Rekomendacja wysokości maksymalnego kredytu
 • Informacje o opóźnianiu płatności przez firmę
 • Wielkość zatrudnienia
 • Dane finansowe za okres(y):

  2010-10-01 - 2011-09-30
  2009-10-01 - 2010-09-30
  2008-10-01 - 2009-09-30
Logo InfoVeriti
Cena: 23,37 zł brutto
(19,00 zł netto)
Płatność: SMS-em
 • Numer telefonu, adres e-mail
 • Informacje z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS):

  • Informacje o zarządzie, radzie nadzorczej, prokurentach
  • Informacje o wiodącej działalności, profilu działalności i PKD
  • Informacje o kapitałach i strukturze własności
  • Informacje o historii zmian w KRS (np. zmiany w zarządzie)
  • Ogłoszenia i wpisy do KRS z Monitora Sądowego i Gospodarczego
 • Dane finansowe:

  • Sprawozdania finansowe za lata:
   2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004
  • Sprawozdania finansowe możliwe do pozyskania po zamówieniu raportu:
   2003, 2002
  • Analiza finansowa
  • Analiza ryzyka upadłości
  • Wyznaczenie limitu kredytowego oraz scoring
 • Liczba powiązań kapitałowo-osobowych: 734
 • Zaległości płatnicze
 • Zdjęcia bilansów, rachunków zysków i strat, okładki akt

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu przy ul. Kraszewskiego 40, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000084678, działając na podstawie art. 401 § 1 i 2 k.s.h., w związku z wnioskiem akcjonariusza większościowego - Skarbu Państwa - posiadającego 79,69% akcji w kapitale zakładowym Spółki, postanawia uzupełnić porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krajowej Spółki Cukrowej Spółki Akcyjnej z siedzibą w Toruniu zwołanego na dzień 22 maja 2012 r., opublikowany w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 30 kwietnia 2012 r. Nr 84, poz. 5572, poprzez dodanie do ogłoszonego porządku obrad następujących punktów:
- "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.";

- "Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, zasilenia tego kapitału przez dokonanie odpisu w ciężar kapitału zapasowego oraz określenia wysokości tego odpisu.";

oraz
- oznaczenie tak dodanych punktów, jako punkty 12 i 13;

- oznaczenie dotychczasowych punktów 12, 13, 14 i 15 odpowiednio numerami 14, 15, 16 i 17.

Zgodnie z art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść dotychczasowych postanowień oraz projektowanych zmian Statutu Spółki:

§ 10 - dotychczasowe brzmienie:

"1. Akcje Spółki mogą być umorzone w przypadku utrzymania się przez 3 kolejne lata obrotowe ujemnego wyniku finansowego.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

§ 10 - projektowane brzmienie:

"1. Akcje Spółki mogą być umorzone.

2. Umorzenie akcji wymaga zgody akcjonariusza.

3. Tryb umorzenia akcji określa uchwała Walnego Zgromadzenia."

§ 58 ust. 1 - dotychczasowe brzmienie:

"1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny,

4) kapitał rezerwowy na nabywanie przez Spółkę akcji własnych,

5) kapitał rezerwowy na finansowanie przez Spółkę nabycia akcji przez osoby uprawnione w procesie prywatyzacji Spółki,

6) pozostałe kapitały rezerwowe,
7) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych."

§ 58 ust. 1 - projektowane brzmienie:

"1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

1) kapitał zakładowy,
2) kapitał zapasowy,
3) kapitał z aktualizacji wyceny,

4) kapitał rezerwowy na nabywanie przez Spółkę akcji własnych,

5) kapitał rezerwowy na finansowanie przez Spółkę nabycia akcji przez osoby uprawnione w procesie prywatyzacji Spółki,

6) kapitał rezerwowy w celu sfinansowania wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy,

7) pozostałe kapitały rezerwowe,
8) zakładowy fundusz świadczeń socjalnych."

W § 60 ust. 4 Statutu Spółki kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Dzień wypłaty dywidendy określa uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

6. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej."