V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

4. Stwierdzenie zasiedzenia - wezwanie zainteresowanych przez ogłoszenie

Pozycja 6677.
SĄD REJONOWY W BRZESKU, I WYDZIAŁ CYWILNY, sygnatura akt: I Ns 875/11
[BMSiG-6342/2012]

Przed Sądem Rejonowym w Brzesku, I Wydział Cywilny, toczy się postępowanie z wniosku Władysławy Przeklasy o stwierdzenie, że:

- wnioskodawczyni Władysława Przeklasa i Zbigniew Przeklasa nabyli poprzez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności majątkowej własność działki ewidencyjnej nr 1115 o powierzchni 0,25 ha położonej w Sufczynie, gmina Dębno,

- wnioskodawczyni Władysława Przeklasa nabyła przez zasiedzenie własność parceli gruntowej nr 346/200 położonej w Sufczynie, powstałej z podziału parceli gruntowej 346/65 objętej KW nr 20517, stanowiącej c.d. Lwh 700 gm. kat. Sufczyn, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku,

- Józef Sumara nabył przez zasiedzenie własność parceli gruntowej 346/202 położonej w Sufczynie, powstałej z podziału parceli gruntowej 346/201, która powstała z podziału parceli gruntowej 346/65 objętej KW nr 20517, stanowiącej c.d. Lwh 700 gm. kat. Sufczyn, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, oraz parceli gruntowej 346/250 położonej w Sufczynie, powstałej z podziału parceli gruntowej 346/90, objętej zamkniętym Lwh 649 Sufczyn w Sądzie Rejonowym w Brzesku Wydział Ksiąg Wieczystych, wchodzących obecnie w skład działki ewidencyjnej nr 1116 położonej w Sufczynie.

Działka ewidencyjna nr 1115 o powierzchni 0,25 ha położona w Sufczynie powstała z parceli gruntowych 346/251 (po podziale parceli gruntowej 346/90) z Lwh 649 Sufczyn, parceli gruntowej 346/203 (po podziale parceli gruntowej 346/65) z Lwh 700 stanowiącej c.d. KW nr 20517 Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku. Stan prawny działki nr 1115 położonej w Sufczynie został uregulowany Aktem Własności Ziemi nr 7429/145/592/79 z dnia 1.02.1979 r. wydanym przez Naczelnika Gminy w Dębnie na rzecz Genowefy Batko c. Jana i Marii w całości. Parcela gruntowa 346/200 położona w Sufczynie powstała z podziału parceli gruntowej 346/65 objętej KW nr 20517 stanowiącej c.d. Lwh 700 gm. kat. Sufczyn, prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Brzesku, gdzie jako właściciele wpisani są Stanisław Witek w 23/78 częściach, Józef Wątroba, Władysław Wątroba, małoletnia Eugenia Wątroba - wszyscy po 23/234 części, Józef Sumara w 29/78 częściach, Władysława Prokop w 3/78 częściach. Parcela gruntowa 346/202 położona w Sufczynie powstała z podziału parceli gruntowej 346/65 na parcele gruntowe 346/200, 346/201, a następnie parcela gruntowa 346/201 podzieliła się na parcele gruntowe 346/202, 346/203.
Parcela gruntowa 346/250 położona w Sufczynie powstała z podziału parceli gruntowej 346/90 objętej Lwh 649 Sufczyn stanowiącej własność Józefa Wątroby, Władysławy Wątroby i małoletniej Eugenii Wątroby - wszyscy po 1/3 części. Parcela gruntowa 346/90 podzieliła się na parcele gruntowe 346/250 i 346/251.
Parcela gruntowa 346/200 wchodzi w skład działki nr 1114 położonej w Sufczynie, a parcele gruntowe 346/202, 346/250 wchodzą w skład działki nr 1116 położonej w Sufczynie.

Sąd Rejonowy w Brzesku, I Wydział Cywilny, wzywa wszystkich zainteresowanych, aby zgłosili się w tutejszym Sądzie w ciągu 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia i udowodnili swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.