XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

e) Spółki komandytowo-akcyjne

Pozycja 69992.
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2012-04-27 r.
[WR.VI NS-REJ.KRS/7694/12/603]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2012.04.27 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
3.Firma, pod którą spółka działaAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
4.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
5.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW
2.Adresmiejscowość WROCŁAW ulica DASZYŃSKIEGO nr domu 41 nr lokalu 1 kod pocztowy 50-305 poczta WROCŁAW kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o statucie

1

1.Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu spółki20.03.2012 R., NOTARIUSZ DOMINIKA GRODZIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA, SIMONA KRUKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, REP. A NR 6066/2012 ZE ZMIANĄ Z DNIA 25.04.2012 R. W ZAKRESIE § 7, ASESOR NOTARIALNY WALDEMAR GRYBOŚ, KANCELARIA NOTARIALNA DOMINIKA GRODZIŃSKA, SIMONA KRUKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, UL. KRAWIECKA 3, REP. A 8698/2012.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane komplementariuszy

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021834772
4.Numer KRS0000411273 Ikona RSS

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ
2.Liczba akcji wszystkich emisji50
3.Wartość nominalna akcji1000,00 ZŁ
4.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ

Rubryka 9. Emisje akcji

1

1.Nazwa serii akcjiA
2.Liczba akcji w danej serii50
3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane50 AKCJI SERII A UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TEN SPOSÓB, ŻE NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA JEDNĄ AKCJĘ PRZYPADAJĄ DWA GŁOSY.

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Sposób reprezentacji spółkiKAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN Z CZŁONKÓW ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM, C) W KAŻDYM PRZYPADKU PROKURENT JEDNOOSOBOWO (PROKURA SAMOISTNA)

Podrubryka 1. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON021834772
4.Numer KRS0000411273 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 22 Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 Z LEASING FINANSOWY

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE