XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 98346.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2008-03-13 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/7633/13/279]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.05.28 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 2 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WYKREŚLIĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica BRZASK nr domu 3 kod pocztowy 60-369 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

WPISAĆ

2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica DRUŻYNOWA nr domu 5 kod pocztowy 61-483 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

WPISAĆ

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY Z DNIA 28.11.2012 R., REP. A NR 4749/2012, KANCELARIA NOTARIALNA KAROLINA WALKIEWICZ-KURAŚ, ZMIENIONO §§ 6, 8, 16 ORAZ PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 7. Dane wspólników

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaROBIŃSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANDOSZ
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

Dla pozycji:

1.Nazwisko, nazwa lub firmaNOWACKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

5.Udziały posiadane przez wspólnika26 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 13.000,00 ZŁ

WPISAĆ

5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBANDOSZ
2.ImionaMACIEJ HUBERT Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

5

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHUDZICKI
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

Dla pozycji:

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

WYKREŚLIĆ

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaPRYMOWICZ
2.ImionaJANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

WPISAĆ

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaCHUDZICKI
2.ImionaZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Rubryka 3. Prokurenci

WYKREŚLIĆ

1

1.NazwiskoROBIŃSKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, NIEZBĘDNE JEST KAŻDORAZOWO ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.

2

1.NazwiskoBANDOSZ
2.ImionaTADEUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)
4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, NIEZBĘDNE JEST KAŻDORAZOWO ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.

3

Dla pozycji:

1.NazwiskoNOWACKI
2.ImionaKRZYSZTOF Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

4.Rodzaj prokuryPROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA W TEN SPOSÓB, ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, W TYM DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM PRZEDSIĘBIORSTWA SPÓŁKI, NIEZBĘDNE JEST KAŻDORAZOWO ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW.

WPISAĆ

4.Rodzaj prokuryPROKURA SAMODZIELNA

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WYKREŚLIĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

94

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

95

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

96

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

97

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

98

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

99

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

100

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

101

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

102

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

103

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

104

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

105

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

106

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

107

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

108

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

109

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

110

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

111

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

112

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

113

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

114

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

115

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

116

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

117

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

118

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

119

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

120

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

121

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

122

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

WPISAĆ

123

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 19 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY

124

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 31 Z PRODUKCJA WYROBÓW POŃCZOSZNICZYCH

125

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności14 39 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY DZIANEJ

126

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności24 41 Z PRODUKCJA METALI SZLACHETNYCH

127

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 12 Z PRODUKCJA WYROBÓW JUBILERSKICH I PODOBNYCH

128

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 13 Z PRODUKCJA SZTUCZNEJ BIŻUTERII I WYROBÓW PODOBNYCH

129

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK

130

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH

131

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności37 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

132

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

133

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

134

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

135

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH

136

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

137

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

138

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

139

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD

140

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ

141

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI

142

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH

143

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

144

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ

145

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

146

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

147

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

148

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

149

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH

150

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

151

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

152

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

153

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

154

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

155

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

156

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

157

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

158

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH

159

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH

160

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH

161

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA

162

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

163

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

164

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 48 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII

165

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

166

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI

167

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO

168

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO

169

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW

170

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU

171

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

172

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

173

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

174

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

175

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

176

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

177

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

178

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

179

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

180

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

181

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

182

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KSIĄŻEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

183

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 62 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

184

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

185

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 64 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

186

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 65 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

187

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

188

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

189

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

190

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

191

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

192

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA

193

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 30 Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE

194

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 90 Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE

195

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

196

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

197

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)

198

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA

199

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW

200

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

201

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

202

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

203

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

204

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

205

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

206

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

207

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

208

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

209

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

210

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 1 REKLAMA

211

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 2 BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

212

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

213

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

214

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

215

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

216

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

217

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH

218

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 11 B DZIAŁALNOŚĆ POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH

219

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI

220

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH

221

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

222

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

223

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

224

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 20 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA

225

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności80 30 Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA

226

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

227

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

228

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

229

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

230

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

231

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 91 Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE

232

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

233

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

234

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 52 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ

235

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

236

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

237

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności90 02 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH

238

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 11 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH

239

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 12 Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH

240

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

241

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

242

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

243

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU

244

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 22 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO

245

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 25 Z NAPRAWA ZEGARÓW, ZEGARKÓW ORAZ BIŻUTERII

246

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

247

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

248

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

249

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH

250

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

251

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA