XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

2. Kolejne

n) Stowarzyszenia

Pozycja 130390.
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-03-08 r.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14149/13/295]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.07.01 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 3 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

WPISAĆ

1.Oznaczenie rodzaju podmiotuSTOWARZYSZENIE
3.Nazwa podmiotuPOLSKIE STOWARZYSZENIE DS. MASTITIS
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

WPISAĆ

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat GNIEŹNIEŃSKI gmina GNIEZNO miejscowość GNIEZNO
2.Adresmiejscowość GNIEZNO ulica PSTROWSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 50 kod pocztowy 62-200 poczta GNIEZNO kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznejTOMASZ.JANKOWIAK@ STOPMASTITIS.PL
4.Adres strony internetowejWWW.STOPMASTITIS.PL

Rubryka 4. Informacje o statucie

WPISAĆ

1

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu04.01.2013R.

2

1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu11.05.2013R. - ZMIENIONO: §8 STATUTU - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY STATUTU

Rubryka 5.

WPISAĆ

1.Czas, na jaki został utworzony podmiotCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 8. Organ sprawujący nadzór

WPISAĆ

1.Nazwa organuSTAROSTA POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA STOWARZYSZENIA ORAZ DO ZAWIERANIA UMÓW, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU STOWARZYSZENIA WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.NazwiskoJANKOWIAK
2.ImionaTOMASZ FRANCISZEK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES

2

1.NazwiskoJANICKI
2.ImionaMAREK JANUSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES

3

1.NazwiskoPOCHODYŁA
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymSEKRETARZ NAUKOWY

Rubryka 2. Organ nadzoru

WPISAĆ

1

1.Nazwa organu nadzoru organizacjiKOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZIĘTARA
2.ImionaJACEK ANDRZEJ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaZENKNER
2.ImionaJAN JERZY Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKOPYŁOWSKI
2.ImionaJANUSZ MAREK Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

WPISAĆ

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

Rubryka 3. Cel działania organizacji

WPISAĆ

1.Cel działania organizacjiCELEM STOWARZYSZENIA JEST: - UPOWSZECHNIANIE WIEDZY Z ZAKRESU PROFILAKTYKI, ROZPOZNAWANIA I LECZENIA ZAPALENIA GRUCZOŁU MLEKOWEGO U PRZEŻUWACZY; - INSPIROWANIE PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH Z ZAKRESU TEMATYKI O KTÓREJ MOWA W PKT. 1; - INSPIROWANIE I POPIERANIE REALIZACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA I SPECJALIZACJI W ZAKRESIE ZAPALENIA GRUCZOŁU MLEKOWEGO.