X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

Pozycja 10906.
[BMSiG-7397/2013]

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

DTP Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego

Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

zarządzanego przez ALTUS TFI S.A.

za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Do dnia 7.03.2012 r. Fundusz zarządzany był

przez IPOPEMA TFI S.A.

RFI 496

REGON 142389189

NIP 1080009534

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

2. Zestawienie lokat.

3. Bilans.

4. Rachunek wyniku z operacji.

5. Zestawienie zmian w aktywach netto.

6. Rachunek przepływów pieniężnych.

7. Noty objaśniające.

8. Informację dodatkową.

1. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I) Nazwa Funduszu

DTP Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty.

Dnia 29.10.2009 r. Fundusz został wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod nazwą Ipopema 48 Niestandardowy Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty pod numerem RFI 496. Zmiana nazwy nastąpiła dnia 10.06.2010 r. Księgi rachunkowe Funduszu zostały otwarte w dniu 6.11.2009 r. Fundusz został utworzony na czas nieokreślony.

II) Cel inwestycyjny Funduszu, specjalizacja i stosowane ograniczenia inwestycyjne Funduszu

1. Celem inwestycyjnym Funduszu jest:

1) realizacja należności z wierzytelności, praw do świadczeń z tytułu wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację oraz papierów wartościowych inkorporujących wierzytelności pieniężne spełniające kryteria określone w pkt III) 3;

2) ochrona realnej wartości pozostałych lokat Funduszu.

2. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, jednakże dołoży wszelkich starań dla jego realizacji.

III) Przedmiot lokat Funduszu

1. Fundusz może lokować swoje Aktywa w:

1) wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację oraz papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne spełniające kryteria określone w pkt 3;

2) depozyty w bankach krajowych lub instytucjach kredytowych.

2. Fundusz utrzymuje część Aktywów Funduszu na pieniężnych rachunkach bankowych w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.

3. Aktywa Funduszu mogą być lokowane w wierzytelności i prawa do świadczeń z tytułu wierzytelności, w tym wynikających z umów o subpartycypację, papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne wskazane w pkt 1.1), które spełniają następujące kryteria:

1) podmiotami zobowiązanymi są osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej;

2) opiewają na świadczenie pieniężne;

3) są denominowane w złotych polskich lub innej walucie.

4. Fundusz może lokować swoje aktywa w wierzytelności przyszłe oraz wierzytelności wysokiego ryzyka, w tym wierzytelności przedawnione, niewymagalne, niezabezpieczone lub zajęte.

5. Fundusz może nabywać prawa własności rzeczy ruchomych w przypadku gdy ich nabycie następuje:

1) wraz z nabyciem Sekurytyzowanych Wierzytelności, których rzeczy te stanowią zabezpieczenie lub;

2) w drodze realizacji zabezpieczeń nabytych Sekurytyzowanych Wierzytelności.

6. Fundusz jest obowiązany zbyć rzeczy ruchome, których własność nabył w sposób, o których mowa w 5.2, w terminie roku od dnia ich nabycia.

IV) Zasady dywersyfikacji lokat Funduszu

1. Całkowita wartość lokat wskazanych w pkt III 1.1) stanowić będzie nie mniej niż 75% wartości Aktywów Funduszu.

2. Lokaty w papiery wartościowe inkorporujące wierzytelności pieniężne spełniające kryteria określone w pkt 3 nie będą stanowić więcej niż 25% Wartości Aktywów Netto Funduszu.

3. Lokaty, stanowiące portfel Aktywów Płynnych będą łącznie stanowić do 25% wartości Aktywów Funduszu.

4. Wierzytelności wobec jednego podmiotu nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.

5. Depozyty w jednym banku krajowym lub instytucji kredytowej nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu.

6. Papiery wartościowe wyemitowane przez jeden podmiot, wierzytelności wobec tego podmiotu i udziały w tym podmiocie nie mogą stanowić łącznie więcej niż 20% wartości Aktywów Funduszu, przy czym w przypadku zawarcia przez Fundusz umowy zobowiązującej się do nabycia puli wierzytelności lub umowy o subpartycypację, ograniczenie to odnosi się do poszczególnych wierzytelności będących przedmiotem sekurytyzacji.

7. Z zastrzeżeniem przepisów Ustawy o Funduszach Inwestycyjnych, limity określone powyżej liczone są w odniesieniu do Wartości Aktywów Funduszu lub wartości Aktywów Funduszu ustalonych w ostatnim Dniu Wyceny.

8. Rzeczy ruchome, których własność Fundusz nabył w sposób, o którym mowa w pkt III) 5.2, nie mogą stanowić więcej niż 25% (dwadzieścia pięć procent) Aktywów Funduszu.

V) Firma, siedziba i adres Towarzystwa:

Do dnia 7.03.2012 r. Fundusz był zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., 00-851 Warszawa, ul. Waliców 11, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278264 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 23.04.2007 r.

Od dnia 8.03.2012 r. Fundusz jest zarządzany przez Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pankiewicza 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000290831.

VI) Okres sprawozdawczy i dzień bilansowy:

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2012 r. obejmuje okres od dnia 1.01.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Fundusz w dającej się przewidzieć przyszłości. Zdaniem Zarządu ALTUS TFI S.A. nie występują okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuacji działalności Funduszu. Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotyczą rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartościami zerowymi).

VII) Prowadzenie ksiąg rachunkowych Funduszu:

Księgi rachunkowe Funduszu od dnia ich otwarcia są prowadzone przez OFIZ Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Warszawie (02-703) przy ul. Bukowińskiej 22/8B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000314495.

VIII) Podmiot, który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego:

PKF Audyt Sp. z o.o. numer ewidencyjny 548, ul. Orzycka 6 lok. 1B, Warszawa 02-695.

IX) Serie i emisje certyfikatów inwestycyjnych:

Fundusz wyemitował do dnia bilansowego 17 serii Certyfikatów Inwestycyjnych:

Seria A 1 sztuka

Seria B 181 sztuk

Seria C 409 sztuk

Seria D 264 sztuk

Seria E 259 sztuk

Seria F 360 sztuk

Seria G 1 810 sztuk

Seria H 976 sztuk

Seria l 213 sztuk

Seria J 172 sztuk

Seria K 992 sztuk

Seria L 142 sztuk

Seria M 81 sztuk

Seria N 1 520 sztuk

Seria O 52 sztuk

Seria P 676 sztuk

Seria R 376 sztuk

Certyfikaty nie są notowane na aktywnym rynku.

Po dniu bilansowym Fundusz wyemitował 268 certyfikatów inwestycyjnych serii S o wartości 1 312 417,44 zł.

X) Waluta sprawozdania:

Zgodnie z § 32 pkt 1 i 2 Rozporządzenia MF z dnia 24.12.2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. 249 poz. 1859), sprawozdanie finansowe sporządzone jest w walucie polskiej, a zawarte w nim informacje wykazane są w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny.

Sprawozdanie finansowe (PDF)