XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

p) Oddziały zagranicznych przedsiębiorców

Pozycja 164313.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-07-25 r.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/24391/13/901]

W dniu 2013.07.25 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
3.Nazwa oddziałuG.M. PROJECT S.R.O. (SP. Z O. O.) ODDZIAŁ W POLSCE
4.Nazwa lub firma przedsiębiorcy zagranicznego wraz z oznaczeniem formy prawnej w języku państwa jego siedzibyG. M. PROJECT S. R. O. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ)
5.Nazwa rejestru, numer w rejestrze, określenie organu prowadzącego rejestr i przechowującego aktaREJESTR HANDLOWY PROWADZONY PRZEZ SĄD WOJEWÓDZKI W OSTRAWIE, DZIAŁ C, NR AKT 11901
6.Prawo państwa właściwego dla przedsiębiorcy zagranicznegoREPUBLIKA CZESKA
8.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
9.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres oddziału

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica GROCHOWSKA nr domu 342 nr lokalu 14 kod pocztowy 03-838 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
3.Siedziba i adres zakładu głównego przedsiębiorcy zagranicznegokraj REPUBLIKA CZESKA jednostka podziału terytorialnego miejscowość OPAVA ulica JANSKA nr domu 769 nr lokalu 4 kod pocztowy 746 01 poczta OPAVA

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentowania zagranicznego przedsiębiorcy

1

1.Nazwa organuZARZĄD
2.Sposób reprezentacji zagranicznego przedsiębiorcyCZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTUJĄ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMONINIEC
2.ImionaJIRI Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSPACIL
2.ImionaJIRI Ikona RSS
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU

Rubryka 4. Osoby reprezentujące zagranicznego przedsiębiorcę w oddziale

1

1.NazwiskoSPACIL
2.ImionaJIRI Ikona RSS

2

1.NazwiskoCHMIELNICKI
2.ImionaPIOTR Ikona RSS
3.Numer PESEL(ukryty)

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

2

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 11 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

3

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

4

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

5

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 11 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH

6

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 12 NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN

7

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 20 INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA

8

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

9

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 2 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

10

1.Przedmiot działalności oddziału według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE