XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 166638.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-07-26 r.
[WA.XII NS-REJ.KRS/29045/13/952]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.07.26 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaVIVERE BENE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
2.Adresmiejscowość WARSZAWA ulica NOWOGRODZKA nr domu 50 nr lokalu 515 kod pocztowy 00-695 poczta WARSZAWA kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki14.06.2013 R., REP. A NR 13951/2013, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SOLANOWSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA JAROSŁAWA KASPERKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAŁĄZKA
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000,00 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiJEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU (PREZES ZARZĄDU) TO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGAŁĄZKA
2.ImionaMICHAŁ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności38 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 1 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 2 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 4 DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 29 Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI