Szanowni Państwo,

Zapraszamy do odwiedzenia nowego serwisu umożliwiającego pobieranie danych ponad 6 mln polskich firm i instytucji zarejestrowanych w prowadzonym przez Główny Urząd Statystyczny rejestrze REGON:

www.BazaFirmREGON.pl

Baza Firm REGON

Oferujemy możliwość filtrowania bazy rejestru REGON według:

  • statusu działalności
  • daty rozpoczęcia działalności
  • rodzaju wykonywanej działalności
  • lokalizacji siedziby
  • formy prawnej
  • formy własności

Gwarantujemy najniższe ceny na rynku:

  • 0,01 zł za podstawowe dane o podmiocie
  • 0,04 zł za adres e-mail
  • 0,09 zł za numer telefonu

XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 191538.
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-19 r.
[GD.VIII NS-REJ.KRS/17139/13/187]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.08.19 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaKI PROJEKT1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat WEJHEROWSKI gmina SZEMUD miejscowość BOJANO
2.Adresmiejscowość BOJANO ulica WYBICKIEGO nr domu 50 kod pocztowy 84-207 poczta KOLECZKOWO kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółkiAKT NOTARIALNY REP. A NR 2175/2013 Z DNIA 23.07.2013R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W GDAŃSKU PRZEZ NOTARIUSZA KATARZYNĘ NAGÓRSKĄ-PROTASIUK

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firma"WITTMAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON193049114
4.Numer KRS0000208753 Ikona RSS
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁA SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaSMOLIŃSKI
2.ImionaKAZIMIERZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 91 Z LEASING FINANSOWY

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 30 Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności35 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 Z WYDAWANIE GAZET

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności59 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH