XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 196217.
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-08-22 r.
[KR.XII NS-REJ.KRS/16727/13/599]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.08.22 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaROYAL JOB AGENCJA PRACY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZIELONKI miejscowość GRĘBYNICE
2.Adresmiejscowość GRĘBYNICE ulica KWITNĄCYCH SADÓW nr domu 6 kod pocztowy 32-087 poczta ZIELONKI kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki10.04.2013R., NOTARIUSZ TADEUSZ KAŁUSOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚL., REP. A NR 1919/2013; 11.06.2013R., REP. A NR 3271/2013, NOTARIUSZ TADEUSZ KAŁUSOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WODZISŁAWIU ŚL.- ZMIANA § 3

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAZUR
2.ImionaANNA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5000, 00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiTAK

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ USTANOWIONY PROKURENT

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaKORZEŃ
2.ImionaGRZEGORZ ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 1 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 1 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności88 9 POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA