XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 234102.
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-23 r.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/30661/13/964]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.09.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON oraz numer NIPREGON 243236131 NIP 9542742694
3.Firma, pod którą spółka działaA.M.G. KATOWICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE
2.Adresmiejscowość KATOWICE ulica HALLERA nr domu 16A kod pocztowy 40-321 poczta KATOWICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki12.04.2013R. REP. A NR 3444/2013, NOTARIUSZ MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE 27.08.2013R. REP. A NR 8346/2013, NOTARIUSZ MARIA KOCHAN-KOPCZYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W MIKOŁOWIE, ZMIANA PAR. 5 UMOWY

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŚLACH
2.ImionaILONA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGIL
2.ImionaRAFAŁ JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATUSZYK
2.ImionaWITOLD PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.500,00 ZŁ
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD
2.Sposób reprezentacji spółkiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMAŚLACH
2.ImionaILONA MARIA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaGIL
2.ImionaRAFAŁ JÓZEF Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaMATUSZYK
2.ImionaWITOLD PRZEMYSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 24 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 29 Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 39 Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 85 Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 89 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA; PRODUKCJA WYROBÓW Z KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności27 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 01 Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 02 Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 09 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności79 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 10 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM ZAPEWNIAJĄCA OPIEKĘ PIELĘGNIARSKĄ

34

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 20 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

35

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

36

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności87 90 Z POZOSTAŁA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM

37

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ

38

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM

39

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

40

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE) KOMUNIKACYJNEGO

41

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

42

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

43

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT

44

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI

45

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI

46

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE

47

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

48

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH

49

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI

50

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

51

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

52

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH

53

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

54

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

55

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 21 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO

56

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 29 Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

57

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH

58

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY

59

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

60

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 40 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM

61

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

62

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

63

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 31 Z TYNKOWANIE

64

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ

65

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN

66

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE

67

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH

68

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH

69

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE

70

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK

71

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

72

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

73

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

74

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

75

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 40 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH

76

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

77

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI

78

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW

79

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY

80

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK

81

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)

82

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 13 Z WYDAWANIE GAZET

83

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW

84

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

85

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH

86

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA

87

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ

88

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

89

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 30 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ

90

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI

91

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

92

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

93

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE

94

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW