XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Pozycja 234223.
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-09-23 r.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/31141/13/888]

W dniu 2013.09.23 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3.Firma, pod którą spółka działaTEXAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat RADOMSKI gmina KOZIENICE miejscowość MAJDANY
2.Adresmiejscowość MAJDANY nr domu 30 A kod pocztowy 26-900 poczta KOZIENICE kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki21.08.2013R., KANCELARIA NOTARIALNA W RADOMIU UL.SIENKIEWICZA 3, NOTARIUSZ WANDA WAJS, REPERTORIUM A NR 3993/2013

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY
3.Informacja, czy wspólnik może mieć jeden, czy większą liczbę udziałówWIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEŁCZYK
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika90 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 4.500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEŁCZYK
2.ImionaMARIA JOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Udziały posiadane przez wspólnika10 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 500 ZŁOTYCH
6.Informacja, czy wspólnik posiada całość udziałów spółkiNIE

Rubryka 8. Kapitał spółki

1.Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ

Dział 2.

Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiZARZĄD SPÓŁKI
2.Sposób reprezentacji spółkiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEŁCZYK
2.ImionaJAROSŁAW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaBEŁCZYK
2.ImionaMARIA JOLANTA Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU
6.Informacja, czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościachNIE

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności55 ZAKWATEROWANIE

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

24

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

25

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH

26

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności11 PRODUKCJA NAPOJÓW

27

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA

28

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU

29

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności31 PRODUKCJA MEBLI

30

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW

31

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ

32

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

33

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ