XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

1. Pierwsze

d) Spółki komandytowe

Pozycja 17382.
SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2013-01-31 r.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/1869/13/424]

Niniejsza strona zawiera treść wpisu do KRS dla tego podmiotu, który może być już nieaktualny.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

W dniu 2013.01.31 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:

Dział 1.

Rubryka 1. Dane podmiotu

1.Oznaczenie formy prawnej podmiotuSPÓŁKA KOMANDYTOWA
3.Firma, pod którą spółka działaŻYRAFA POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5.Informacja, czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnejNIE
6.Informacja, czy przedsiębiorca posiada status organizacji pożytku publicznegoNIE

Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu

1.Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ
2.Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STARY RYNEK nr domu 87 kod pocztowy 61-772 poczta POZNAŃ kraj POLSKA

Rubryka 4. Informacje o umowie

1

1.Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki07.01.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, REP. A NR 137/2012 28.01.2013 R., KANCELARIA NOTARIALNA W ŚREMIE, NOTARIUSZ KRZYSZTOF KUBISZEWSKI, REP. A NR 734/2013, ZMIANA § 8 UMOWY SPÓŁKI.

Rubryka 5.

1.Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY

Rubryka 7. Dane wspólników

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŚLEDŹ
2.ImionaPIOTR ZBIGNIEW Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej35000,0011. 35000,0012. NIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego35000,002. NIE

2

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHAWRYLUK
2.ImionaARTUR Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej10000,0011. 10000,0012. NIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego10000,002. NIE

3

1.Nazwisko, nazwa lub firmaHYŻYK
2.ImionaBARTOSZ Ikona RSS
3.Numer PESEL lub numer REGON(ukryty)
5.Informacja, czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskimTAK
6.Informacja, czy została zawarta małżeńska umowa majątkowaTAK
7.Informacja, czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkamiTAK
8.Informacja o ograniczonej zdolności wspólnika do czynności prawnychNIE
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemTAK
10.Wysokość sumy komandytowej5000,0011. 5000,0012. NIE

Podrubryka 1.

1

1.Wartość wkładu wniesionego5000,002. NIE

4

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻYRAFA POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000446259 Ikona RSS
9.Informacja, czy wspólnik jest komandytariuszemNIE

Dział 2.

Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki

1

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania spółkiWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
2.Sposób reprezentacji spółkiUPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA I PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę

1

1.Nazwisko, nazwa lub firmaŻYRAFA POŻYCZKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Ikona RSS
4.Numer KRS0000446259 Ikona RSS

Dział 3.

Rubryka 1. Przedmiot działalności

1

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 92 Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

2

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

3

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności45 2 KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

4

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 1 WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI

5

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 2 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO

6

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH

7

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

8

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA

9

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA

10

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności46 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA

11

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

12

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności61 TELEKOMUNIKACJA

13

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE

14

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE

15

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności62 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA

16

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

17

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności33 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ

18

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności69 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE

19

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności70 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM

20

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności73 1 REKLAMA

21

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM

22

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności96 09 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA

23

1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI