I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

3. Spółki akcyjne

Pozycja 18639.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-12-29 r.
[BMSiG-18817/2013]

Niniejsza strona zawiera treść ogłoszenia dla tego podmiotu, które może być już nieaktualne.

Przejrzyj listę wszystkich ogłoszeń i wpisów do KRS dla tego podmiotu

Zarząd Spółki GrandCru S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wyczółki 46, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000406517, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 24 stycznia 2014 r., godz. 1000, w Warszawie przy ul. Lądowej 1/3 lok. 6.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w przedmiocie dalszego istnienia Spółki.

5. Podjęcie uchwał o dokonaniu zmian w Radzie Nadzorczej Spółki na wniosek akcjonariusza Janiny Izydory Pulawski.

6. Zamknięcie obrad.

W imieniu Zarządu:
Prezes Zarządu
Jozef Karl Peter Pulawski

Członek Zarządu
Włodzimierz Przybylski